Discursul Papei adresat noilor Episcopi

Discursul Papei Francisc adresat noilor Episcopi joi, 12 septembrie 2019 Iubiţi fraţi, bună ziua! Vă spun bun-venit la această întâlnire concluzivă a pelerinajului vostru la Roma, organizat de Congregaţiile pentru Episcopi şi pentru Bisericile Orientale. Le mulţumesc cardinalilor Ouellet şi Sandri pentru angajarea lor în organizarea acestor zile. Împreună, ca…

Citiţi

Discursul Papei la plecarea din România

Dis­curs Papei Ioan Paul al II-lea la cere­monia de rămas bun Aero­portul Băne­asa, 9 mai 1999 „Aş vrea să încre­dinţez acest vis vouă, tine­rilor” 1. În momentul pără­sirii acestui pământ iubit al Româ­niei vă adresez înainte de toate, dum­nea­voastră, dom­nule pre­şe­dinte, salutul şi mul­ţu­mirea mea pentru pri­mirea ce mi-aţi rezervat-o.…

Citiţi

Discursul Papei după Liturghia ortodoxă din Piaţa Unirii

Discursul Papei Ioan Paul al II-lea după Liturghia ortodoxă din Piaţa Unirii (Bucur­eşti, Piaţa Unirii, dumi­nică, 9 mai 1999) Cristos a înviat! „Fie numele Dom­nului bine­cu­vântat. De acum şi până-n veac”. 1. Cu cuvin­tele imnului de înche­iere al divinei Litur­ghii, doresc să înalţ Dom­nului vii mul­ţu­miri pentru momentul de fra­ter­ni­tate…

Citiţi

Discursul Papei la vizita la Palatul Patriarhiei

Dis­cursul Papei Ioan Paul al II-lea la întâl­nirea cu patri­a­rhul Teoc­tist şi cu mem­brii Sfân­tului Sinod (Bucur­eşti, Rotonda Sfân­tului Sinod, sâm­bătă, 8 mai 1999) „Să părăsim mre­jele orgo­liului nostru şi ale teme­rilor noastre” Pre­a­fe­ri­cite, Înaltpre­as­fin­ţi­ile voastre mitro­po­liţi, bene­raţi epis­copi ai Sfân­tului Sinod al Bise­ricii Orto­doxe din România! 1. În timp…

Citiţi

Discursul Papei la Palatul Cotroceni

Dis­cursul Papei Ioan Paul al II-lea de la întâl­nirea cu auto­ri­tă­ţile civile şi poli­tice, cu repre­zen­tanţi ai comu­ni­tă­ţilor reli­gio­ase şi cu corpul diplo­matic (Bucur­eşti, Palatul Cotro­ceni, vineri, 7 mai 1999) „Fie­care este res­pon­sabil de fraţii săi şi de vii­torul ţării” Dom­nule pre­şe­dinte, dom­nilor pre­şe­dinţi ai Sena­tului şi Camerei Depu­­ta­ţilor, dom­nilor…

Citiţi

Discursul Papei către CER la Nunţiatura Apostolică

Dis­cursul Papei Ioan Paul al II-lea din timpul întâl­nirii cu mem­brii Con­fer­inţei Epis­co­pilor din România (Bucur­eşti, Nun­ţia­tura Apos­to­lică, vineri, 7 mai 1999) „Fiţi ima­ginea lui Cristos pentru cre­din­cioşii voştri” Mult iubiţi fraţi întru epis­copat din România! Te Deum lau­damus, te Dominum con­fi­temur, te aeternum Patrem omnis terra vene­ratur! 1. Cu…

Citiţi

Salutul Papei în faţa Catedralei patriarhale

Salut Papei Ioan Paul al II-lea adresat româ­nilor în faţa cate­dralei patri­a­rhale (Bucur­eşti, vineri, 7 mai 1999) „O cres­cândă înţe­le­gere între orto­docşi, cato­lici şi pro­tes­tanţi să fie fer­ment de uni­tate şi de con­cordie în inte­riorul patriei voastre” 1. „Iar Dum­ne­zeul păcii să fie cu voi cu toţi!” (Rom 15,33). Mult…

Citiţi

Discursul Papei la sosirea în România

Dis­cursul din timpul cere­mo­niei de bun venit (Aero­portul Băne­asa, vineri, 7 mai 1999) „Românie, ţară-punte între Orient şi Occi­dent, în pragul unui nou mileniu, înte­me­iază-ţi vii­torul mai departe pe stânca tare a evan­ghe­liei” Dom­nule pre­şe­dinte, dis­tinşi repre­zen­tanţi ai Gu­­ver­nului, Pre­a­fe­ri­cite Păr­inte Patriarh Teoc­tist, ve­ne­­raţi fraţi întru epis­copat, pre­a­iu­biţi fraţi şi…

Citiţi