Pastorala de Paşti a PS Martin Roos

Scrisoare pastorală la
sărbătoarea Sfintelor Paști 2011

Werte Brüder und Schwestern im Glauben!

Das eigentliche Hochfest der Christenheit ist Ostern: der Höhepunkt des kirchlichen Jahres, die drei österlichen Tage, der Karfreitag, der Karsamstag und der Ostersonntag. Es sind dies zugleich die entscheidenden Ereignisse der Erlösung und des Heiles, die auch über unser persönliches Leben entscheiden, auf die auch unsere persönliche Hoffnung sich ausrichtet.

Das Kreuz ist zunächst das Zeichen des Leidens. Furchtbares Marterwerkzeug, das der Mensch sich je ausgedacht hatte, um den Mitmenschen zu quälen und zu Tode zu bringen. Von alters her als Marterholz zurechtgemacht, galt es als Symbol des Bösen, des Fluches und war der niedrigsten Klasse der Menschen vorbehalten. Verflucht ist, wer am Holze hängt (vgl. Deut 21, 23), galt schon dem Alten Testament als Richtschnur.

Zum Kreuzestod hat man den Erlöser verurteilt und damit „unter die Verbrecher gerechnet (Jes. 53, 12) zu einem schändlichen Tode verdammt, um zu suchen, wie es mit ihm ausgehen werde. (vgl. Weish 2, 20) Da er auf Gott vertraut und ihm seinen Vater genannt hat, so möge nun der für ihn sorgen. Wenn er Gottes Sohn ist, so möge er vom Kreuz herabsteigen… (vgl. Weish 2,10-20; Mt 27, 39-44). An Lästerungen fehlte es nicht, da waren die Zeitgenossen Jesu nicht verlegen!

Durch Christus aber wurde das Holz des Kreuzes zum Baum des Lebens, das Zeichen des Fluches wurde zum Symbol der Hoffnung: Sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben (vgl. Sam 12, 10), denn der Knecht Gottes, von dem der Prophet spricht, macht die Vielen gerecht (Jes 53, 11). Daher singt die Kirche in der Präfation vom Heiligen Kreuz zu Recht: Vom Baum des Paradieses kam der Tod, vom Baum des Kreuzes erstand das Leben, durch unseren Herrn Jesus Christus.

Dazwischen aber steht das Ereignis, das wir im Glaubensbekenntnis ansprechen, mit dem wir aber ansonsten wenig anzufangen wissen: Hinabgestiegen in das Reich des Todes, hinabgestiegen in die Hölle. Das Ereignis begeht die Kirche am Karsamstag. In unseren Gegenden und Bistümern veranschaulicht sich dieses Glaubensmysterium im alten Brauch des aufgestellten Heiligen Grabes. Mit Vorliebe besuchen wir das in unseren Kirchen mit wohlrichenden Frühlingsblumen reich geschmückte Heilige Grab.

Hier verweilen wir gerne im Gebet, in der Stille, wohl ahnend, daß es sich um etwas Tiefes handelt, über das und vor dem es sich eher zu schweigen, als zu reden ziemt. Gottes Erbarmen, Gott selbst steigt in die Tiefe zu dem Verlorenen hinab, um zu retten und dem nachzugehen, was sich verirrt hat, was dem Tode verfallen war. Deshalb ist auch der Ausdruck angebrachter: Hinabgestiegen in das Reich des Todes.

Gott läßt den Sünder, Gott läßt den Menschen nicht fallen: er geht uns nach, steigt zu der Tiefe hinab, in die wir uns verrannt und unsere Sünden verirrt hatten. Die laute Botschaft des Karsamstags ist der Ausblick der Stille in Richtung Hoffnung und Zuversicht. Daher steht über manchem Heiligen Grab in unserem Bistum die abgewandelte Verheißung des Propheten: Sein Grab wird glorreich sein (vgl. Jes 11, 10).

Der Tod Christi am Kreuz ist nicht der Tod eines beliebigen Menschen; Christi Tod ist das Sterben des Menschensohnes, des Sohnes Gottes; der Tod Christi ist ein Tod für andere – für uns Menschen, ähnlich wie seine Menschwerdung eine Geste und ein Ereignis für uns selber ist. Deshalb ist auch die Frucht der Erlösung Rettung und Heil. Darauf richtet sich unsere Hoffnung, denn durch Deinen Tod hast Du die ganze Welt erlöst (Gebetsruf aus der Kreuzwegandacht).

Der Ostersonntag war der Tag der Überraschungen: der Stein vom Grab war weggewälzt, der Zugang frei, die Grabkammer offen; bei näherem Zutritt stellten die Frauen fest, daß das Grab leer war; dieselbe Erfahrung machten auch die Jünger, die später hier eintrafen. Wo man ihn wohl hingebracht haben mag, fragte sich auch Maria Magdalena, und so fragte sie auch Den, den sie zunächst für den Gärtner gahalten hatte.

Erst die Begegnung mit dem auferstandenen Christus selber führt allmählich die Jüngerschar auf die richtige Fährte: allen voran Maria Magdalena, die beiden Apostel Petrus und Johannes, dann alle Apostel zusammen mit Thomas und Matthias – und schließlich Paulus als Letzten der Apostel, der in seinem Brief an die Korinther später von den Fünfhundert spricht, von denen damals noch einige am Leben waren (1 Kor 15, 3-8).

Was diesen von Jesus gesagt wurde, gilt uns erst recht: Wie schwer fällt es doch zu glauben, was die Propheten über den Messias gesagt haben: Mußte nicht Christus all dies erleiden und so in seine Herrlichkeit eintreten?! (Lk 24, 25-26). Unser eigenes Leid ist Teilhabe am Leiden Christi, am erlösenden Leiden für die Welt (vgl. 1 Petr 4,13), deren Teil wir selber sind und an deren Schuld wir selber auch unseren Anteil mit dazu beigetragen haben.

Für diese Tage ist uns all dies gesagt, da wir das Geheimnis der Erlösung vor allem im Brotbrechen und im Hören auf die Lehre der Apostel (vgl. Apg 2,42) feiern. Ihr Weg, den sie uns im Osterglauben vorausgehen, ist auch unser Weg – vom Leiden und Kreuz über das Vertrauen und die Zuversicht hin zur Freude der Auferstehung. So beten wir es auch in jeder Eucharistiefeier mit den Worten des Apostels Paulus: Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit (Vgl. 1 Kor 11, 20; Hochgebet der Eucharistiefeier).

Diesen Glauben stärke in uns allen der Dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist!

Temeswar, an den drei Österlichen Tagen des Herrenjahres 2011.

+ Martin,
Bischof von Temeswar

Testvéreim az Úrban, kedves Híveim!

A kereszténység tulajdonképpeni főünnepe húsvét. Az egyházi liturgikus év csúcspontja a három húsvéti nap: nagypéntek, nagyszombat és húsvétvasárnap. Ez a három nap egyben megváltásunk és üdvösségünk meghatározó eseményét tartalmazza, amely döntő hatással van személyes életünkre, és amelyből hitünk és reményünk fakad.

A kereszt mindenekelőtt a szenvedés jelképe. Szörnyű kínzóeszköz, amelyet az emberek arra találtak ki, hogy embertársaikat gyötörjék és végül megöljék. Ősidőktől fogva a kereszt a gonoszság és a kárhozottak büntetésének szimbóluma, amely elsősorban csak a legalacsonyabb sorban lévő emberek számára volt fenntartva. Mert az akasztott ember Istentől átkozott… (vö. MTörv 21, 23) – szerepel meghatározó gondolatként az Ószövetségben is.

Kereszthalálra ítélték a Megváltót, akit ezáltal a gonosztevők közé soroltak (Iz 53,12), és gyalázatos halálra ítéltek, hogy lássák, mit tesz a saját megmentéséért: Ítéljük gyalázatos halálra, mert – saját szava szerint – Isten oltalmában részesül (vö. Bölcs 2,20). Mivel ő Istenben bízott és Istent Atyjának nevezte, aki gondoskodik róla: Ha Isten Fia vagy, szállj le a keresztről, és hiszünk neked! (Mt 27,42). A szidalmazások abban az időben sem hiányoztak, Jézus kortársai nem fukarkodtak vele (vö. Mt 27, 39-44).

Krisztus által azonban a keresztfa az élet fájává változott, a gonoszság jele a remény szimbóluma lett: Vétkeztünk – mondták – mert elhagytuk az Urat (vö. 1Sam 12,10), Isten szolgája pedig a prófétákat idézte: Szenvedésével sokakat megigazultakká tesz szolgám, mivel gonoszságaikat magára vállalta (vö. Iz 53,11). Ezért énekli joggal az Egyház a Szent Kereszt prefációban, hogy: ahonnan a halál származott, onnan támadjon az élet: a bűn fáján győztes sátánt a kereszt fáján győzze le Urunk Jézus Krisztus.

Közben szembesülünk azzal az eseménnyel is, amelyet a hitvallásban is elmondunk, ugyanakkor nem tudunk vele mit kezdeni: Alászállt a halál birodalmába, alászállt a poklokra. Erre emlékezik, ezt az utat járja végig az Egyház nagyszombaton. A mi vidékünkön és egyházmegyéinkben a hit eme misztériumát a Szent Sír régi hagyománya szemlélteti. Szívesen keressük fel templomainkban ezt a tavaszi illatos virágokkal gazdagon feldíszített, szimbolikus Szent Sírt.

Szívesen időzünk itt imádkozva a csendes templomban, sejtve, hogy mélyebb dologról van szó, amelyről inkább magunkban elmélkedünk, mint beszélünk. Isten könyörületes hozzánk. Isten maga alászáll a mélybe az eltávozottakhoz és elveszettekhez, hogy megmentse és visszahozza azt, amit a halál elragadott. Ezért illik ide az imaszöveg: Alászállt a halottak közé.

Isten nem hagyja el a bűnösöket, Isten nem hagyja elbukni az embert: utánunk jön, alászáll a mélybe, ahol rossz utakra tévedtünk, bűneink miatt eltévelyedtünk. Nagyszombat hangos üzenete éppen a csendben rejlik, amely a remény és bizakodás felé vezet. Ezért találjuk egyházmegyénk számos templomában a Szent Sír fölött a próféta szavait: és dicsőséges lesz a nyugvóhelye (vö. Iz 11,10).

Krisztus kereszthalála nem egy akármilyen ember halála. Krisztus halála az Emberfia halála és Isten Fiának a halála. Az ő halála halál másokért, értünk, emberekért. Hasonlóan megtestesüléséhez, amely ugyancsak értünk és miattunk történt. Ezért a megváltás gyümölcse a megmenekülés és az üdvösség. Erre épül a mi reményünk Mert szent kereszted által megváltottad a világot (ima a keresztúti ájtatosság keretében).

Húsvétvasárnap pedig a meglepetés napja: a követ elhengerítették Jézus sírjától, a bejárat szabaddá vált, a sírkamra nyitva volt. Amikor közelebb értek, az asszonyok azt is látták, hogy a sír üres. Ezt látták a tanítványok is, akik később értek oda. Vajon hova vitték? – kérdezte Mária Magdolna; ezt kérdezte attól a személytől is, akit ő a kertésznek vélt.

Csak a feltámadt Krisztussal való találkozás téríti vissza a tanítványokat a helyes útra: mindenekelőtt Mária Magdolnát, majd Péter és János apostolt, majd a többi tanítványt – együtt Tamással, Mátyással és Pállal, aki magát a legkisebbnek mondta és a korinthusiakhoz írt levelében ötszáz testvért említ, akik közül néhányan akkoriban még életben voltak (vö. 1Kor 15, 3-8).

Amit Jézus nekik mondott, ránk méginkább érvényes. Milyen nehéz elhinni a próféták jövendölését a Messiásról: Vajon nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe(vö. Lk 24, 25-26). A mi szenvedésünk része Krisztus szenvedésének, a világ megváltásáért vállalt szenvedésnek (vö. 1Péter 4, 13), amelyhez mi is tartozunk, amely bűnösségéhez mi is hozzájárulunk.

Minezeket a húsvét napjaiért örökítették meg a Szentírásban, főleg, hogy mi a megváltás misztériumát elsősorban a kenyértörésben és az apostolok tanításának meghallgatásában (vö. ApCsel 2, 42) ünnepeljük. A húsvéti hit megerősödése felé megtett útjuk a mi utunk is a szenvedéstől, a kereszttől a bizakodáson keresztül az örömbe és a feltámadásba.Így imádkozunk minden szentmisén Szent Pál apostol szavaival: Halálodat hirdetjük Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz (vö. 1Kor 11,26; ima a szentmise keretében).

Ezt a hitet erősítse bennünk a Szentháromság, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Temesvár, 2011. Húsvétján,

+ Márton,
temesvári megyés püspök

Cea mai importantă solemnitate a creștinătății este Paștele: Acest moment prin cele trei zile pascale: Vinerea Mare (numită uneori și Vinerea neagră), Sâmbăta Mare și Duminica Paștelui constituie punctul culminant al anului liturgic. Cele trei zile marchează faptele esențiale ale răscumpărării și mântuirii noastre, acele evenimente care sunt determinante pentru viața noastră personală și spre care tinde cu ardoare speranța din sufletul fiecărui creștin.

Crucea este mai întâi de toate semnul suferinței. Este cea mai înfricoșătoare unealtă de tortură pe care omul a putut-o inventa vre-o dată, iar aceasta pentru a-și chinui aproapele și pentru a-l da morții. Încă din vechime ea a fost concepută ca o bucată de lemn aducătoare de chin și de moarte și care se constituia într-un simbol al răului și al blestemului, fiind rezervată reprezentanților celei mai de jos dintre clasele sociale. Deja în Vechiul Testament oamenii se raportau la acest mod de gândire: Blestemat este acela care atârnă pe lemn (cf. Deut. 21, 23).

Pe Mântuitorul Cristos oamenii L-au condamnat la moartea pe cruce, iar prin aceasta a fost numărat printre cei nelegiuiți (Is 53, 12), El fiind osândit la o moarte rușinoasă, căci, după vorba lui, Dumnezeu va avea grija de El. (cf. Cartea Înț. 2, 20). Dar pentru că El s-a încrezut în Dumnezeu și L-a numit pe Acesta drept Tată al Său, atunci Acesta să aibă grijă de El. Dacă este El cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, atunci nu-i rămâne decât să se dea acum jos singur de pe cruce…(cf. Cartea Înț. 2,10; Mt 27, 39-44). De cuvinte de ocară și de batjocură nu a dus lipsă și, după cum observăm, oamenii timpurilor lui Isus s-au priceput foarte bine să facă acest lucru!

Prin Cristos însă, lemnul Crucii a devenit noul Pom al Vieții, semnul blestemului s-a transformat în simbolul speranței: Ei vor privi la Acela pe care L-au pironit pe cruce (cf. Sam 12, 10), căci El este servitorul lui Dumnezeu, despre care spune profetul că îi face pe cei mulți drepți (Is 53, 11). De aici, pe bună dreptate, cântă Sfânta Biserică în textul ei liturgic din Prefața Sfintei Cruci: De la pomul grădinii Paradisului ne-a venit moartea, de la pomul Crucii a venit viața, prin Cristos, Domnul nostru.

Însă între toate aceste momente se regăsește evenimentul pe care îl mărturisim de fiecare dată în Crez, dar pe care în viața de zi cu zi nu știm prea bine să-l înțelegem: a coborât în împărăția morții, a coborât în iad. Acest moment este comemorat de Biserică în ziua de Sâmbăta Mare. În regiunile și diecezele noastre acest mister al credinței este ilustrat prin vechiul obicei, plin de pietate, de a așeza sfântul Mormânt în biserici, în Vinerea Neagră și în Sâmbăta Mare. Cu deosebită devoțiune vizităm cu toții în aceste zile sfântul Mormânt, mormânt al Mântuitorului atât de frumos și de bogat împodobit cu flori de primăvară plăcut mirositoare.

În fața acestui mormânt ne oprim cu drag măcar pentru câteva clipe, în rugăciune, în tăcere, înțelegând, pe bună dreptate, că este vorba de ceva profund, despre care și în fața căruia se cuvine mai degrabă să tăcem decât să vorbim. Dumnezeu Însuși în îndurarea Sa coboară în adâncuri pentru a-i întâlni pe cei pierduți, pentru a-i urma și pentru a-i salva pe cei rătăciți, pe aceia care au căzut pradă morții. De aceea acest adevăr de credință este mai potrivit exprimat prin cuvintele: a coborât în împărăția morții.

Dumnezeu nu-l lasă pe păcătos, pe om, părăsit: El vine după noi, El coboară în adâncurile în care noi ne-am pierdut, în rătăcirea în care ne-au condus păcatele noastre. Mesajul răsunător al Sâmbetei Mari este de fapt acea privire liniștită de speranță și de încredere. Din acest motiv stă scrisă peste unele dintre mormintele sfinte din bisericile diecezei noastre acea promisiune a profetului care este împlinită aici: Mormântul Său va fi unul glorios (cf. Is 11, 10).

Moartea lui Cristos pe Cruce nu este moartea unui om obișnuit; moartea lui Cristos este moartea Fiului Omului, a Fiului lui Dumnezeu; moartea lui Cristos este o moarte pentru alții – pentru noi, oamenii, la fel cum și venirea Sa în lume se constituie într-un dar al lui Dumnezeu pentru noi, într-un eveniment pentru omenire. De aceea rodul mântuirii nu este altceva decât scăparea și eliberarea noastră. Înspre aceasta se îndreaptă speranța noastră, deoarece prin moartea Ta ai mântuit întreaga lume (Invocație din devoțiunea „Calea Sfintei Cruci”).

Duminica Paștelui a fost o zi a surprizelor: piatra de la mormânt era rostogolită la o parte, intrarea era liberă, în încăperea mormântului se putea intra; apropiindu-se, femeile sfinte au putut constata că încăperea era goală, aceeași experiență pe care au trăit-o și discipolii care au sosit aici ulterior. Oare unde L-au dus pe Domnul meu?, s-a întrebat Maria Magdalena, iar tot așa l-a întrebat ea și pe Acela pe care L-a văzut prin preajmă și despre care a crezut mai întâi că era grădinar.

Numai întâlnirea cu Cristos Cel înviat conduce întregul grup de ucenici pe calea cea bună: înaintea tuturor, această Maria Magdalena, urmată de cei doi apostoli, Petru și Ioan, apoi de toți apostolii împreună cu Toma, Matia și Paul – ca ultimul dintre apostoli – care în scrisoarea sa de mai târziu, către corinteni, ne vorbește de cinci sute de persoane ce L-au văzut pe Mântuitorul înviat, dintre care în acea vreme încă mai erau în viață câțiva dintre ei. (1 Cor 15, 3-8).

Ceea ce li s-a spus tuturor acestora despre Isus este la fel de valabil și pentru noi: cât de greu ne este totuși să credem ceea ce profeții au spus cu veacuri înainte despre Mesia, despre Cel care va veni: Oare nu trebuia Cristos să îndure toate acestea, iar astfel să intre în mărirea Lui?! (cf. Lc 24, 25-26). Propria noastră suferință este părtașă la suferința lui Cristos, la acea suferință îndurată pentru mântuirea lumii (cf. 1 Petr 4,13), din care cu toții, chiar și noi înșine facem parte și la a cărei vină am contribuit și noi, cu partea noastră.

Pentru aceste zile în care ne aflăm ne-au fost spuse toate acestea, deoarece sărbătorim misterul mântuirii noastre mai ales prin frângerea pâinii și prin ascultarea învățăturii apostolilor (cf. Fap. Ap. 2,42). Calea lor, pe care au urmat-o cu credință statornică mergând înaintea noastră, este și calea noastră – de la suferință și cruce, prin încredere și îndrăzneala credinței – la bucuria Învierii. Tot la fel ne rugăm și noi, de fiecare dată când celebrăm Sfânta Euharistia, cu cuvintele apostolului Paul: Moartea Ta o vestim Doamne, și învierea Ta o mărturisim, până când vei veni! (cf. 1 Cor 11, 20; Rugăciunea Euharistică).

Această credință să o întărească în noi Dumnezeul Cel întreit, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh!

Timișoara, în cele trei zile ale Sfintelor Paști din anul Domnului 2011.

+ Martin
Episcop de Timișoara

Autor: PS Martin Roos
Publicarea în original: 18.04.2011
Publicarea pe acest sit: 19.04.2011
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.