Nu activismul, ci radicalitatea este măsura oricărei vocaţii

Congregația pentru Cler

Nu activismul, ci radicalitatea este măsura oricărei vocații

Scrisoarea Congregației pentru Cler cu ocazia Zilei Mondiale pentru Sfințirea Preoților
30 mai 2008

Cucernici și iubiți confrați întru preoție,

În sărbătoarea Preasfintei Inimi a lui Isus, ne îndreptăm, cu neîncetată privire de iubire, ochii minții și ai inimii noastre spre Cristos, unic Mântuitor al existențelor noastre și al lumii. A ne aminti de Cristos înseamnă a ne aminti de acel chip pe care fiecare om, conștient sau nu, îl caută ca unic răspuns adecvat la propria sete de nesuprimat de fericire.

Acest chip, noi l-am întâlnit și, în ziua aceea, în clipa aceea, iubirea sa a rănit așa de mult inima noastră încât nu am mai putut să nu cerem neîncetat să stăm în prezența lui: „Dimineața vei auzi glasul meu; de dimineață voi sta înaintea ta și voi aștepta” (Ps 5).

Liturgia sacră ne conduce din nou să contemplăm misterul întrupării cuvântului, originea și realitatea intimă a acestei companii care este Biserica: Dumnezeul lui Abraham, al lui Isac și al lui Iacob se revelează în Isus Cristos. „Nimeni nu ar fi putut vedea gloria lui, dacă mai întâi n-ar fi fost vindecat de umilința trupului. Ai fost orbit de praf și cu praf ai fost vindecat: trupul te orbise, trupul te vindecă” (Sfântul Augustin, Comentariu la Evanghelia după Ioan, Omilia 2,16).

Numai privind din nou la omenitatea perfectă și fascinantă a lui Isus Cristos, viu și activ acum, care ni s-a revelat și care acum se apleacă iar peste fiecare cu acea iubire de predilecție totală care-i este proprie, este posibil să lăsăm ca el să lumineze și să umple abisul de nevoie pe care omenitatea noastră, siguri fiind de speranța întâlnită, siguri fiind de milostivirea care îmbrățișează limitele noastre, învățându-ne să iertăm ceea ce nici măcar nu reușeam să observăm din noi înșine. „Un abis cheamă un alt abis la vuietul cascadelor tale” (Ps 41).

Aș vrea, cu ocazia obișnuitei Zile de Rugăciune pentru Sfințirea Preoților, care se celebrează în sărbătoarea Preasfintei Inimi a lui Isus, să amintesc de prioritatea rugăciunii față de acțiune, deoarece de ea depinde incisivitatea acțiunii. Din raportul personal al fiecăruia cu Domnul Isus depinde mult misiunea Bisericii. Deci misiunea trebuie să fie hrănită de rugăciune: „A venit momentul de a reafirma importanța rugăciunii în fața activismului și a secularismului amenințător” (Benedict al XVI-lea, Deus caritas est, 37). Să nu încetăm să luăm din milostivirea lui, să-l lăsăm să vadă și să vindece rănile dureroase ale păcatului nostru pentru a ne uimi în fața miracolului, mereu nou, al omenității noastre răscumpărate.

Preaiubiți confrați, suntem experții milostivirii lui Dumnezeu în noi și, numai în felul acesta, instrumentele sale în a îmbrățișa, în mod mereu nou, omenirea rănită. „Cristos nu ne mântuiește de omenitatea noastră, ci prin intermediul ei; nu ne mântuiește de lume, ci a venit în lume pentru ca lumea să se mântuiască prin el (cf. In 3,17)” (Benedict al XVI-lea, Mesaj urbi et orbi, 25 decembrie 2006). În sfârșit, să fim preoți pentru actul cel mai înalt al milostivirii lui Dumnezeu și în același timp al predilecției sale, sacramentul Preoției.

În al doilea rând, în setea de suprimat și doritoare de el, dimensiunea cea mai autentică a preoției noastre este cerșirea, rugăciunea simplă și continuă, care se învață în rugăciunea tăcută; ea a caracterizat mereu viața sfinților și trebuie cerută cu insistență. Această conștiința a raportului cu el este zilnic supusă purificării încercării. În fiecare zi, din nou, ne dăm seama că de această dramă nu suntem scutiți nici noi, slujitori care acționează in persona Christi capitis: nu putem trăi numai o clipă în prezența sa, fără dorința dulce de a-l recunoaște, a-l cunoaște și a adera iarăși la el. Să nu cedăm ispitei de a privi la preoția noastră ca la o inevitabilă și indelegabilă datorie, asumată deja, care poate fi îndeplinită „mecanic”, eventual cu un program pastoral articulat și coerent. Preoția este vocația, drumul, modul prin care Cristos ne mântuiește, cu care ne-a chemat și ne cheamă acum să trăim cu el.

Singura măsură adecvată, în fața vocației noastre sfinte, este radicalitatea. Această dăruire totală, cu conștiința infidelității noastre, poate avea loc numai ca o reînnoită și rugătoare hotărâre pe care, apoi, Cristos o realizează zi de zi. Însuși darul celibatului sacerdotal trebuie primit și trăit în această dimensiune de radicalitate și de configurare deplină cu Cristos. Orice altă poziție, față de realitatea raportului cu el, riscă să devină ideologică.

Și cantitatea, uneori extraordinar de mare, de muncă pe care condițiile contemporane ale slujirii ne cer s-o îndeplinim, departe de a ne descuraja, trebuie să ne facă să îngrijim, cu și mai mare atenție identitatea noastră sacerdotală, care are o rădăcină categoric divină. În acest sens, într-o logică opusă logicii lumii, chiar condițiile deosebite ale slujirii trebuie să ne facă să „ridicăm tonul” vieții noastre spirituale, mărturisind cu mai mare convingere și eficacitate apartenența noastră exclusivă la Domnul.

La dăruirea totală suntem educați de cel care cel dintâi ne-a iubit. „M-am lăsat găsit de cel care nu mă căuta. Am spus: «Iată-mă» celui care nu invoca numele meu”. Locul totalității prin excelență este Euharistia, pentru că: „În Euharistie Isus nu dă «ceva», ci pe el însuși; el oferă trupul său și varsă sângele său. În felul acesta dăruiește totalitatea existenței sale, revelând izvorul originar al acestei iubiri” (Sacramentum caritatis, 7).

Să fim fideli, preaiubiți confrați, față de celebrarea zilnică a preasfintei Euharistii, nu numai pentru a îndeplini o angajare pastorală sau o exigență a comunității încredințată nouă, ci pentru nevoia personală absolută pe care o simțim, precum respirația, precum lumina pentru viața noastră, precum unica motivație adecvată pentru o existență prezbiterală împlinită.

Sfântul Părinte, în exortația apostolică postsinodală Sacramentum caritatis, ne repropune cu tărie afirmația sfântului Augustin: „Nimeni nu mănâncă acest trup înainte de a-l adora; am păcătui dacă nu l-am adora” (Sfântul Augustin, Ennarationes in Psalmos 98,9). Nu putem trăi, nu putem privi la adevărul despre noi înșine, fără a ne lăsa priviți și generați de Cristos în adorația euharistică zilnică, și acel „Stabat” al Mariei, „Femeia euharistică”, sub crucea fiului său, este exemplul cel mai semnificativ care ne este dat despre contemplarea și adorarea sacrificiului divin.

După cum caracterul misionar este intrinsec naturii însăși a Bisericii, în același mod misiunea noastră este sădită în identitatea noastră sacerdotală, motiv pentru care urgența misionară este o chestiune de conștiință de noi înșine. Identitatea noastră sacerdotală este edificată și reînnoită zi de zi în „întreținerea” cu Domnul nostru. Raportul cu el, alimentat mereu în rugăciune continuă, are drept consecință imediată necesitatea de a-i face părtași de el pe cei care ne înconjoară. De fapt, sfințenia pe care o cerem zilnic nu poate fi concepută după o accepție individualistă sterilă și abstractă, ci este, în mod necesar, sfințenia lui Cristos, care este contagioasă, pentru toți: „A fi în comuniune cu Isus Cristos ne implică în acel «a fi pentru toți» al său, face din el modul nostru de a fi” (Benedict al XVI-lea, Spe salvi, 28).

Acest „a fi pentru toți” al lui Cristos se realizează, pentru noi, în cele tria munera cu care suntem înzestrați de însăși natura preoției. Ele, care constituie totalitatea slujirii noastre, nu sunt locul înstrăinării noastre sau, mai rău încă, al unui simplu reducționism funcționalist al persoanei noastre, ci expresia cea mai adevărată a faptului de a fi ai lui Cristos; sunt locul raportului cu el. Poporul care ne este încredințat pentru ca să fie educat, sfințit și condus de noi, nu este o realitate care ne distrage de la „viața noastră”, ci este chipul lui Cristos pe care zilnic îl contemplăm, așa cum este chipul iubitei sale pentru mire, așa cum este Biserica mireasa sa pentru Cristos. Poporul încredințat nouă este cale pentru sfințenia noastră de care nu putem face abstracție, adică o cale în care Cristos manifestă gloria Tatălui prin intermediul nostru.

„Dacă pentru cel care-l scandalizează pe unul singur și pe cel mai mic mai bine ar fi să i se lege de gât o piatră de moartă și să fie aruncat în mare, […] în schimb cei care trimit la pierzare […] un întreg popor, ce vor trebui să sufere și ce pedeapsă vor primi?” (Sfântul Ioan Gură de Aur, De Sacerdotio VI, 1498). În fața conștiinței unei misiuni așa de grave și a unei responsabilități așa de mari pentru viața și mântuirea noastră, în care fidelitatea față de Cristos coincide cu „ascultarea” de exigențele dictate de răscumpărarea acelor suflete, nu există nici măcar spațiul pentru a ne îndoi de harul primit. Putem doar cere să cedăm cel mai mult posibil în fața iubirii sale, ca să acționeze el prin intermediul nostru, deoarece ori lăsăm ca Isus Cristos să mântuiască lumea acționând în noi, ori riscăm să trădăm însăși natura vocației noastre. Măsura dăruirii, iubiți confrați, este din nou totalitatea. „Cinci pâini și doi pești” nu sunt mult, da, dar sunt totul! Harul lui Dumnezeu face, din toată micimea noastră, împărtășania care satură poporul. De această „dăruire totală” sunt părtași în special preoții în vârstă sau bolnavi care, zilnic, exercită slujirea divină, unindu-se cu pătimirea lui Cristos și oferind propria existență prezbiterală pentru adevăratul bine al Bisericii și pentru mântuirea sufletelor.

În sfârșit, fundament al întregii vieți sacerdotale de care nu se poate face abstracție rămâne sfânta Maică a lui Dumnezeu. Raportul cu ea nu se poate epuiza într-o practică devoțională pioasă, ci este hrănită de încredințarea continuă în brațele pururi Fecioarei a întregii noastre vieți, a slujirii noastre în întregimea sa. Preasfânta Maria ne conduce din nou și pe noi, ca pe Ioan, sub crucea fiului său și a Domnului nostru pentru a contempla, împreună cu ea, asemenea lui Ioan, iubirea infinită a lui Dumnezeu: „A coborât aici pe pământ viața noastră, viața adevărată; a luat asupra sa moartea noastră pentru a o ucide cu belșugul vieții sale” (Sfântul Augustin, Confessiones IV, 12).

Dumnezeu Tatăl a ales, drept condiție pentru răscumpărarea noastră, pentru împlinirea omenității noastre, pentru evenimentul întrupării Fiului, să aștepte acel fiat al unei Fecioare în fața vestirii îngerului. Cristos a decis să încredințeze, ca să spunem așa, viața sa libertății iubitoare a mamei: „Zămislindu-l pe Cristos, născându-l, hrănindu-l, înfățișându-l Tatălui în templu, suferind împreună cu Fiul său răstignit pe cruce, ea a cooperat într-un mod cu totul deosebit la opera Mântuitorului, prin ascultare, credință, speranță și iubire aprinsă, pentru a reda sufletelor viața supranaturală. De aceea ea ne este mamă în ordinea harului” (Lumen gentium, 61).

Sfântul papă Pius al X-lea afirma: „Orice vocație sacerdotală vine din inima lui Dumnezeu, dar trece și prin inima unei mame”. Acest lucru este adevărat în ceea ce privește maternitatea biologică evidentă, dar și cu privire la „nașterea” oricărei fidelități față de vocația lui Cristos. Nu putem face abstracție de o maternitate spirituală pentru viața noastră sacerdotală: să ne încredințăm cu încredere rugăciunii întregii sfinte Maici Biserici, maternității poporului, ai cărui păstori suntem, dar căruia îi este încredințată și păzirea și sfințenia noastră; să cerem acest sprijin fundamental.

Iubiți confrați, se prezintă urgența „unei mișcări de rugăciune care să pună în centru adorația continuă, timp de douăzeci și patru de ore, în așa fel încât din orice colț al pământului să se înalțe către Dumnezeu o rugăciunea de adorație, mulțumire, laudă, cerere și reparație, cu scopul principal de a trezi un număr suficient de vocații sfinte la starea sacerdotală și, în același timp, de a însoți spiritual – la nivel de trup mistic – cu un fel de maternitate spirituală pe cei care au fost deja chemați la preoția ministerială și sunt conformați ontologic cu unicul mare și veșnic preot, ca să slujească tot mai bine lui și fraților, ca aceia care, în același timp, sunt «în» Biserică, dar și «în fața» Bisericii (cf. Ioan Paul al II-lea, Pastores dabo vobis, 16), ținând locul lui Cristos și reprezentându-l în calitate de cap, păstor și mire al Bisericii” (Scrisoarea Congregației pentru Cler, 8 decembrie 2007).

În ultima vreme se schițează o ulterioară formă de maternitate spirituală, care a însoțit mereu în mod silențios, în istoria Bisericii, aleasă ceată sacerdotală: e vorba de încredințarea concretă a slujirii noastre unui chip determinat, unui suflet consacrat, care să fie chemat de Cristos și deci să aleagă să se ofere pe el însuși, suferințele necesare și inevitabilele trude ale vieții, pentru a mijloci în favoarea existenței noastre sacerdotale, trăind, în felul acesta, în prezența dulce a lui Cristos.

O astfel de maternitate, în care se întrupează chipul iubitor al Mariei, trebuie cerută în rugăciune, pentru că numai Dumnezeu o poate trezi și susține. Nu lipsesc exemple minunate în acest sens; să ne gândim la lacrimile benefice ale sfintei Monica pentru fiul Augustin, pentru care a plâns „mai mult decât plâng mamele pentru moartea fizică a copiilor lor” (Sfântul Augustin, Confessiones III, 11). Un alt exemplu fascinant este cel al lui Eliza Vaughan, care a născut și i-a încredințat Domnului treisprezece copii; din cei opt băieți, șase au devenit preoți, și din cele cinci fete, patru au devenit călugărițe. Pentru că nu este posibil a fi cu adevărat cerșetori în fața lui Cristos, ascuns în mod minunat în misterul euharistic, fără a ști să cerem concret ajutorul efectiv și rugăciunea celui pe care el îl pune lângă noi, să nu ne fie teamă să ne încredințăm maternităților pe care, cu siguranță, Duhul le trezește pentru noi.

Sfânta Tereza a Pruncului Isus, conștientă de necesitatea extremă de rugăciune pentru toți preoți, mai ales pentru cei lâncezi, scrie într-o scrisoare adresată surorii Celina: „Să trăim pentru suflete, să fim apostoli, să salvăm mai ales sufletele preoților […]. Să ne rugăm, să suferim pentru ei și, în ultima zi, Isus va fi recunoscător” (Sfânta Tereza a Pruncului Isus, Scrisoare 94).

Să ne încredințăm mijlocirii sfintei Fecioare, regina apostolilor, mamă preadulce, să privim împreună cu ea la Cristos, în tensiune continuă de a fi total, radical ai lui; aceasta este identitatea noastră!

Să ne amintim de cuvintele sfântului paroh din Ars, patronul parohilor: „Dacă eu aș avea deja un picior în cer și ar veni cineva să-mi spună să mă întorc pe pământ pentru a lucra la convertirea păcătoșilor, m-aș întoarce cu mare plăcere. Și dacă pentru aceasta ar fi necesar să rămân pe pământ până la sfârșitul lumii, trezindu-mă mereu la miezul nopții, și aș suferi așa cum sufăr, aș fi de acord din toată inima” (Frere Athanase, Proces de l’Ordinaire, pag. 883).

Domnul să-i conducă și să-i ocrotească pe toți și pe fiecare, în mod special pe cei bolnavi și pe cei mai suferinzi, în oferirea constantă a vieții noastre din iubire.

Card. Cláudio Hummes, prefect
Arhiep. Mauro Piacenza, secretar

*

Ca pregătire pentru Ziua Mondială de Rugăciune pentru Sfințirea Preoților, care se celebrează la 30 mai, în solemnitatea Preasfintei Inimi a lui Isus, Congregația pentru Cler a adresat tuturor preoților o scrisoare semnată de cardinalul prefect Cláudio Hummes și de secretarul arhiepiscop Mauro Piacenza.

Autor: Congregația pentru Cler
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 30.05.2008
Publicarea pe acest sit: 26.08.2008
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.