Scrisoarea IPS Ioan Robu către Ministerul Educaţiei

Scrisoarea IPS Ioan Robu, Arhiepiscop-Mitropolit de București
către Ministerul Educației, Cercetării și Inovării

În atenția Doamnei Ministru, Ecaterina Andronescu

Arhiepiscopia Romano-Catolică de București urmărește cu viu interes dezbaterile referitoare la proiectele de Lege a Educației, întrucât Biserica din toate timpurile a fost preocupată de formarea tinerei generații. Educația se prezintă astăzi ca o activitate complexă, provocată de transformări rapide de ordin social, economic și cultural. Misiunea ei specifică rămâne formarea integrală a persoanei umane. Copiilor și tinerilor trebuie să le fie garantată posibilitatea de a-și dezvolta armonios propriile abilități fizice, morale, intelectuale și spirituale; de asemenea, trebuie să fie ajutați să-și perfecționeze sensul responsabilității, să învețe corecta folosire a libertății și participarea activă la viața socială.

Rămânând fidelă misiunii sale, Biserica s-a dedicat și continuă să se dedice în mod apreciabil educației noilor generații, prin multe comunități și congregații religioase, urmărind idealuri nobile, de formare a persoanei umane în vederea scopului ei ultim precum și pentru binele societății. În acest fel, considerăm că, prin misiunea sa educativă, Biserica poate în mod real ajuta statul la formarea personalității tinerei generații în spiritul valorilor creștine – cu atât mai mult în societatea contemporană. Astfel, având deschiderea cuvenită față de exigențele progresului actual, școlile înființate de Biserică își educă elevii la promovarea eficientă a binelui întregii societăți. (Conciliul Ecumenic Vatican II, Gravissimum educationis, 1,8).

Pornind de la această premisă, ne exprimăm dorința de a rămâne un partener activ al Statului, în vederea educației tinerei generații. Totodată, ne arătăm preocuparea pentru faptul că, până în prezent reprezentanții cultelor religioase recunoscute oficial de stat nu au fost invitați la aceste dezbateri. Expunem în cele ce urmează propunerile Bisericii Romano-Catolice referitoare la educația religioasă în școală, în conformitate cu documentele Bisericii Catolice, cu Constituția României și cu Legea nr. 489/2006, privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor.

  • Disciplina religie trebuie să facă parte din trunchiul comun, la nivel primar, gimnazial, liceal și postliceal.
  • În cadrul liceelor teologice și a școlilor confesionale, disciplina religie trebuie să fie obligatorie pentru toți elevii.
  • Copiilor aparținând cultelor minoritare, indiferent de numărul lor, trebuie să li se asigure dreptul constituțional de a participa la ora de religie, conform confesiunii proprii. La cerere, în situația în care conducerea școlii nu poate asigura profesori de religie aparținând cultului din care fac parte elevii, aceștia pot face dovada studierii religiei proprii cu atestat din partea cultului căruia îi aparțin.
  • Propunem ca religia să figureze ca disciplină de bacalaureat.
  • Dorim ca în viitoarea lege a educației să se facă o diferențiere mai clară între învățământul confesional și cel particular.
  • Fiecare cult trebuie să fie liber să-și stabilească forma, nivelul, numărul și planul de școlarizare pentru instituțiile de învățământ confesional.
  • Finanțarea unităților de învățământ confesional trebuie să se facă din fonduri bugetare.
  • Cultele religioase pot participa la buna desfășurare a activității învățământului confesional cu donații și sponsorizări și, după caz, cu imobilele aflate în proprietatea lor. Aceste imobile rămân proprietatea cultului.
  • Directorul și președintele Consiliului de administrație din unitățile școlare înființate de culte sunt desemnați de către șeful cultului respectiv. Fiecare cult își organizează conducerea unităților de învățământ și structura de personal potrivit statutelor proprii și finalităților învățământului teologic sau confesional.
  • Cadrele didactice din unitățile școlare înființate de culte trebuie să aibă avizul prealabil al șefului de cult.

Suntem dispuși să purtăm discuții cu reprezentanții Ministerului Educației și Inovării în vederea elaborării unui text de lege optim, care să contribuie la creșterea calității din învățământul românesc. În speranța că punctul nostru de vedere va fi luat în considerare, vă mulțumim și îl rugăm pe Dumnezeu să binecuvânteze activitatea pe care o desfășurați.

+ Ioan Robu
Arhiepiscop și Mitropolit de București

Autor: IPS Ioan Robu
Copyright: ARCB.ro
Publicarea în original: 24.08.2009
Publicarea pe acest sit: 03.09.2009
Etichete:

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.