Pastorala de Crăciun a PS Petru Gherghel

Scrisoare pastorală la
sărbătoarea Nașterii Domnului 2015

Crăciunul în Anul Milostivirii

Milostivirea lui Dumnezeu întrupată în pruncul divin făcut om

Dragi frați și surori,

În cuvintele evanghelistului Ioan, „într-adevăr, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unul-născut, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Pentru că Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el” (3,16-17), descoperim planul lui Dumnezeu față de lume și toată milostivirea sa manifestată în Fiul său pe care l-a trimis pe pământ.

Sfântul Părinte papa Francisc, conștient de acest adevăr, pe care mulți l-au uitat sau nu-l mai iau în seamă, ne invită la un program intens de reflecții și rugăciuni, tocmai pentru a ne lăsa convinși de acest adevăr pe care, dacă îl vom înțelege pe deplin, viața noastră pe acest pământ va deveni alta, va fi mai multă bucurie, mai mult entuziasm în a face bine, mai multă speranță pentru viitor, mai multă armonie și pace.

Cu acest scop, papa Francisc a hotărât ca noul an bisericesc să fie un an jubiliar dedicat milostivirii divine, izvor de atâtea imbolduri în trăirea vieții creștine.

În scrisoarea apostolică Misericordiae vultus – Fața milostivirii -, adică în bula de convocare a Jubileului extraordinar al Milostivirii, publicată încă de la 11 aprilie 2015, Sfân-tul Părinte ne arată că „este nevoie mereu să contemplăm acest mister al milostivirii, căci el este izvor de bucurie, de seninătate și de pace. Este condiția mântuirii noastre, este cuvântul care revelează misterul Preasfintei Treimi, este actul ultim și suprem cu care Dumnezeu ne vine în întâmpinare”, iar pentru a beneficia de acest izvor de iubire cerească, Sfântul Părinte a stabilit să fie celebrat acest an sfânt, ca un moment sacru și un jubileu extraordinar al milostivirii, care să fie un timp favorabil pentru Biserică și pentru noi toți, pentru ca astfel să crească și să facă mai puternică și eficace măr-turia credincioșilor, mărturia noastră de credință.

Este o invitație de suflet, o invitație părintească a păstorului nostru și un semn de mare prețuire pentru noi.

Acest an dedicat întâlnirii noastre cu Dumnezeu cel milostiv, care este iubire veș-nică, începe chiar în timpul de pregătire la marea sărbătoare a nașterii după trup a Mântuitorului, adică în prima parte a anului bisericesc, în Advent, în ziua de 8 decembrie, sărbătoarea Maicii Domnului, Neprihănit Zămislite, adică a celei care l-a primit în sânul ei pe acest pământ, pentru a ne împărtăși nouă tuturor adevărata milostivire adusă din ceruri, adică pe Isus, Fiul lui Dumnezeu și fratele nostru.

Preasfânta Fecioară Maria a devenit, așadar, poarta prin care Isus cel milostiv a intrat în lume și printre oameni, ca să facă vie și concretă iubirea milostivă a lui Dumnezeu.

Sărbătoarea Nașterii Domnului, Crăciunul, cu bogăția sa de semnificații, reprezintă pentru toți cei care cred în Cristos, momentul împlinirii făgăduințelor făcute de Părintele ceresc, care a anunțat, imediat după căderea celui dintâi om în păcat, că va trimite un izbăvitor, un eliberator, pe Principele păcii, pe Mesia Mântuitorul, care prin moartea și învierea sa, va ridica blestemul păcatului din lume și-i va face pe toți cei care vor crede în el să se bucure de demnitatea de fii adevărați ai Tatălui ceresc și moștenitori ai împărăției sale.

Astfel, rând pe rând, în lecturile din tot timpul Adventului, marii profeți ai Vechiu-lui Testament: Isaia, Ieremia, Habacuc, Zaharia și psalmistul David, ne-au transmis și nouă ceea ce a promis Dumnezeu, în iubirea sa, pentru poporul ales. Este cunoscut mesajul și apelul profetului mesianic, Isaia, către cei care așteptau mântuirea lui Israel: „Iată, Domnul vine ca să mântuiască poporul său; fericiți cei pregătiți să iasă în întâmpinarea lui; el va șterge lacrimile de pe fața tuturor” (Is 25,8). „Domnul va veni să mântuiască neamurile; el va face auzit glasul măririi sale, spre bucuria inimii voastre” (Is 30,29-30). „Duhul Domnului este asupra mea, căci Domnul m-a uns și m-a trimis să le aduc săracilor vestea cea bună” (Is 61,1a). Același plan l-au anunțat și ceilalți profeți asigurându-i pe toți de acest mare adevăr al așteptării și venirii Mântuitorului. Psalmistul David așază în gura întregului popor strigătul plin de încredere și speranță: „Vino și arată-ne fața ta, Doamne, tu care șezi peste heruvimi și vom fi mântuiți” (Ps 79,2.4).

Lecturile din Noul Testament, ale evangheliștilor și ale apostolilor, care însoțesc so-lemnitatea Nașterii Domnului, confirmă tot ceea ce ne-au anunțat profeții Vechiului Testament și împlinirea așteptării popoarelor și ne conving că cel așteptat s-a arătat între oameni, ca să le aducă tuturor bucuria mântuirii, a iertării și a păcii.

Iată a venit împlinirea timpului, când Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său pe pământ (cf. Gal 4,4). „Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentru că a vizitat și a răscumpărat poporul său”, declară evanghelistul Luca (Lc 1,68); așa încât „toate marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru” (Is 52,10b), iar „păstori au venit în grabă și i-au văzut pe Maria, pe Iosif și pe prunc culcat în iesle” (Lc 2,16).

La toate declarațiile profeților, ale psalmistului și evangheliștilor, apostolul și evan-ghelistul Ioan conclude: „Și Cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi, iar noi am văzut gloria lui, glorie ca a unicului născut din Tatăl, plin de har și de adevăr” (In 1,14), căci „atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unul-născut, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică” (In 3,16).

Sfințiile Voastre, dragi frați și surori,

Pe tot parcursul acestui an jubiliar, vom putea descoperi „veșnica îndurare a lui Dumnezeu”, adevăr ce reiese din faptele minunate săvârșite de Fiul său la nașterea sa și la glorioasa sa înviere, prin care împlinește cu desăvârșire voința Tatălui și dobândește marea iertare și împăcare a oamenilor păcătoși cu Tatăl cel milostiv și plin de îndurare.

Trăim, așadar, de Crăciun, cu mare bucurie, începutul misterului mântuirii noastre, căci îl primim pe Isus în mijlocul nostru la nașterea sa după trup, în totală umilință și sărăcie, ară-tându-ne cât de mult valorează omul creat de Dumnezeu, după chipul și asemănarea sa, ales și destinat de a fi părtaș la gloria sa.

Ne bucurăm, de asemenea, să-l însoțim și să-l admirăm pe tot parcursul anului bisericesc în drumul iubirii sale, până la victoria sa glorioasă și înălțarea sa lângă tronul ceresc, pentru a ne pregăti și nouă un loc de bucurie și fericire veșnică.

Vom continua să descoperim, etapă cu etapă, drumul mântuirii noastre și vom proclama cu mare entuziasm și recunoștință iubirea sa milostivă transmițând tuturor bucuria întâlnirii cu cel care a coborât din cer pentru noi și pentru a noastră mântuire, făcând să strălucească și în noi chipul milostiv al Tatălui, după cum ni l-a arătat Isus, Mântuitorul nostru.

Vom cânta cu bucurie imnul îngerilor de la nașterea lui Isus în Betleemul Iudeii: „Mărire în cer lui Dumnezeu și pace pe pământ oamenilor de bună voință” și vom implora bogăția milostivirii sale pentru noi toți, pentru toți cei slabi și păcătoși, pentru care s-a umilit și s-a dăruit până la moarte și încă până la moartea pe cruce, mai ales pentru cei mai încercați și marginalizați de lângă noi.

Dorindu-vă tuturor, împreună cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți colaboratorii noștri din episcopie și seminar, Sărbători fericite și haruri bogate, vă mulțumim pentru curajul de a vă angaja mai departe pentru a fi creștini și ucenici ai Domnului între oamenii timpului nostru și pentru iubirea față de semeni și față de cei ce au mai mare nevoie de milostivirea Domnului.

Întors recent de la Sinodul episcopilor pentru familii ce s-a desfășurat la Roma, mă bucur să adresez un cuvânt de prețuire și dragoste specială pentru toate familiile noastre, care au știut și știu să-l păstreze pe Isus în mijlocul lor, pe acela care a ținut să se nască dintr-o fecioară curată și să aducă tuturor mamelor și taților un profund gând de binecuvântare cu fiecare fiu ce a venit în lume prin iubirea și slujirea lor. Acolo unde vine Isus, cel care a coborât pe pământ pentru oameni și între oameni, acolo coboară milostivirea lui Dumnezeu, care este și rămâne în veci bucuria adevărată.

Crăciun fericit și bucurii sufletești în tot Anul Milostivirii!

Autor: PS Petru Gherghel
Copyright: Ercis.ro
Publicarea în original: 18.12.2015
Publicarea pe acest sit: 18.12.2015
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.