Pastorala de Crăciun a PS Martin Roos

Mesajul Excelenței Sale Martin Roos,
episcop romano-catolic de Timișoara,
cu ocazia Sfântului Crăciun 2011

Iubiți frați și surori în Cristos,

în sărbătoarea Nașterii Domnului, Biserica readuce în actualitate o veche profeție din trecut, atunci când celebrează Liturghia solemnă din ziua de Crăciun, rugându-se împreună cu profetul Isaia: „Un Prunc ni s-a născut nouă, un fiu ne-a fost dăruit” (cf. Is 9, 5).

Cine poate descrie sau chiar înțelege bucuria care o aduce unei familii nașterea unui copil? Întreaga familie, toate rudele iau parte la această bucurie și se află într-o stare de animație și beatitudine, sunt bucuroși, dar în același timp își fac griji, dorindu-și ca mama și copilul să se simtă bine și să fie sănătoși, toate, însăși întreaga lume părând că se învârt în jurul celor doi.

În același timp, în vechea profeție ni se spune într-un mod cu totul ales: fiecare viață care își face intrarea în această lume, este ceva prețios, viața este un dar al lui Dumnezeu, iar nimeni nu are dreptul să și-l ia singur; viața avem dreptul doar să o acceptăm și să ne lăsăm dăruiți cu ea. În psalm ni se spune: „Copii sunt darul Domnului, rodul trupului este darul Său” (Ps 127, 3). Crăciunul, Nașterea Domnului este de aceea cu adevărat sărbătoarea familiei, sărbătoarea Sfintei Familii, o sărbătoare pe care, la rândul ei, o vom marca în aceste zile printr-o zi proprie și specială.

Dar iată că vechea profeție ne spune mai mult: Pruncul care urmează să se nască și despre care profetul ne vestește, având darul profeției, încă dinaintea timpului, este mai mult decât oricare altul dintre mulții copii, care văd lumina zilei, deoarece „pe umerii săi apasă povara domniei” (Is 9, 5), iar numele său este Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi (Is 7, 14). Numele unui om reprezintă adesea un program de viață, iar în acest caz, cu atât mai mult: în acest prunc, care ne este vestit acum, ni se dezvăluie și ni se arată însuși Dunmezeu. Cine vede acest mic copil și îl recunoaște, acela îl recunoaște pe Dumnezeu în însăși ființa sa, ca un Dumnezeu care este cu noi și care este pentru noi.

Acest prunc va spune mai târziu despre sine: cine m-a văzut, L-a văzut pe Tatăl (Ioan 14, 9). În baza acestei afirmații, Biserica mărturisește, cu dreptate, deja de la primul conciliu ecumenic: Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu creeat, de o ființă cu Tatăl.

Cu adevărat, pe umerii săi apasă adevărata domnie, aceea care singura este în stare să producă schimbarea în prezența noastră pământească și în existența noastră umană. În Isus Cristos, Mântuitorul care ni s-a născut la Betlehem, acela pe care profeții ni l-au profețit și vestit încă din vechime, în El Dumnezeu și-a întors fața spre noi și a coborât între noi: „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât ni l-a dăruit pe unicul său Fiu, pentru ca fiecare care crede în el, să nu se piardă, dar să aibe viață veșnică” (Ioan 3, 16). Dumnezeu este fidel în promisiunile sale și se ține de promisiunile sale.

Un vechi proverb spune: câtă vreme se mai naște un om în această lume, înseamnă că Dumnezeu încă nu a părăsit lumea. Fie ca acest semn și steaua cea nouă a lui Iacob (4 Mos 24, 17) să ne lumineze în noaptea sfântă a Nașterii Domnului și să ne conducă în aceste zile ale Crăciunului, precum și pe întregul drum al vieții noastre.

Timișoara, în sărbătoarea Nașterii Domnului 2011

+ Martin
Episcop de Timișoara

* * *

Schwestern und Brüder im Glauben,

an Weihnachten greift die Kirche auf eine alte Prophetie zürück, wenn sie in ihrem Hauptgottesdienst am hellen Tag mit Jesaja betet: „Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt” (vgl. Jes 9, 5).

Wer kann die Freude beschreiben oder nachempfinden, die die Geburt eines Kindes in eine Familie bringt? Die ganze Verwandschaft nimmt daran teil und ist in freudigen Erregung, ist treuherzig besorgt, daß Mutter und Kind wohlauf und gesund sind, alles scheint sich um die beiden zu drehen, die ganze Welt.

Gleichzeitig wird in der alten Prophetie dezent gesagt: jedes Leben, das in das irdische Dasein tritt, ist etwas Kostbares, ein Geschenk, das Leben ist eine Gabe Gottes, keiner kann es sich selbst nehmen; Leben kann man nur annehmen und sich damit beschenken lassen. Im Psalm heißt es: „Kinder sind eine Gabe des Herrn, die Frucht des Leibes ist sein Geschenk” (Ps 127, 3). Weihnachten ist daher zu Recht auch das Fest der Familie, das Fest der Heiligen Familie, das wir in diesen Tagen ebenfalls an einem besonderen Tag begehen.

Doch die alte Prophetie besagt nocht mehr: Das Kind das geboren werden soll und von dem der Prophet prophetisch über seine eigene Zeit hinausweist, ist mehr als irgendeines der vielen Kinder, die das Licht der Welt erblicken, denn „auf seinen Schultern ruht die Herrschaft” (Jes 9, 5) und sein Name ist Immanuel, Gott mit uns (Jes 7, 14). Der Name eines Menschen ist stets Programm und Auftrag und erst recht hier: In dem Kind, das hier angekündigt wird, offenbart und zeigt sich Gott selbst. Wer dieses Kind sieht und erkennt, der sieht und erkennt Gott in Seinem Wesen als ein Gott der mit uns ist und für uns ist.

Dieses Kind wird später von sich sagen: Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen (Joh 14, 9). Daher bekennt und verkündet die Kirche seit dem ersten ökumenischen Konzil in Recht: Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens, mit dem Vater.

Wahrlich, auf seiner Schulter ruht die wahre Herrschaft, die unserem menschlichen Dasein und unserer menschlichen Existenz die Wende zu geben imstande ist. In Jesus Christus, dem zu Betlehem geborenen Heiland, den die Propheten vorausgeschaut und verkündet haben, hat Gott sich uns Menschen zugewandt und ist unter uns: „So sehr hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat” (Joh 3, 16). Gott ist treu in seinen Verheißungen und hält Wort.

Ein alter Sprichwort sagt: solange noch ein Mensch geboren wird, hat Gott die Welt noch nicht verlassen. Möge dieses Zeichen und der neue Stern aus Jakob (4 Mos 24, 17) uns allen in der Heiligen Nacht aufleuchten und durch diese Tage der Weihnacht wie auch auf unserem ganzen Lebensweg begleiten.

Temeswar, Weihnachten 2011

+ Martin
Bischof von Temeswar

* * *

Krisztusban szeretett Testvéreim!

Karácsonykor az Egyház egy régi jövendölést idéz fel, amikor az ünnepi szentmisén Izajás próféta szavaival így imádkozik: „Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk.” (vö. Izajás 9,5).

Ki tudná szavakba önteni azt a boldogságot, azt az örömteli érzést, amelyet egy gyermek születése hoz a családba? A teljes rokonság részt vesz benne, izgatottan, egyben őszinte aggodalommal figyelik, hogy anya és gyermeke jól van-e, egészséges-e, úgy tűnik, körülöttük forog az egész világ.

Ugyanakkor az ősi jövendölésben tapintatosan az is benne foglaltatik, hogy minden élet, amely a földi teremtényben kezdetét veszi, nagy értéknek számít, ajándék. Az élet Isten ajándéka, senki sem tudja saját erejéből magához venni. Az életet csupán el tudjuk fogadni, hagyjuk, hogy Isten megajándékozzon vele. A zsoltáros ezt így fogalmazza meg: „Íme, az Úr ajándéka a gyermek; az anyaméh gyümölcse jutalom”(Zsolt 127,3). Ezért karácsony joggal a család ünnepe is, a Szent Család ünnepe, amelyről ezekben a napokban külön is megemlékezünk.

Az ősi jövendölés többet is mond: a Gyermek, aki megszületik, akire a próféta utal, más, mint a megszületendő sok gyermek egyike. Több azoknál, mert az ő vállára kerül az uralom” (vö. Izajás 9,5), és „Immánuelnek nevezik el” (vö. Izajás 7,14). A születendő ember nevében itt terv és feladat is benne foglaltatik: a gyermekben, akinek világra jöttét a próféta kihirdette, Isten maga mutatkozik meg az embereknek. Aki ezt a Gyermeket látja és ismeri, magát az Istent látja és ismeri meg a maga valóságában, mint a velünk lévő, az értünk lévő Istent. Ez a Gyermek később így beszél önmagáról: „Aki engem látott, az Atyát is látta.”(vö. Jn 14,9). Ezért nyilatkozza és hirdeti joggal az Egyház az első ökumenikus zsinat óta, hogy: Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény: az Atyával egylényegű.

Valóban az ő vállán nyugszik az igazi hatalom, amely a mi emberi lényünkben és emberi létünkben fordulatot hozott. Jézus Krisztusban, a Betlehemben született Üdvözítőben, akit a próféta megjövendölt és hirdetett, az Isten értünk emberré lett és közöttünk van: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.” (Jn 3.16). Isten hűséges az ígéretéhez, betartja szavát.

Egy régi közmondás szerint: Amíg egyetlen gyermek is születik, Isten nem hagyta el a világot. Az isteni Gyermek, a Jákob törzséből feltűnt csillag (vö. 4Móz 24,17) tündököljön karácsonykor felettünk, vezéreljen minket és az ünnep napjaiban kísérje életünket.

Temesvár, 2011. karácsonyán

† Márton megyés püspök

Autor: PS Martin Roos
Publicarea în original: 21.12.2011
Publicarea pe acest sit: 21.12.2011
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.