Pastorala de Crăciun a PS Martin Roos

Mesajul Excelenței Sale Martin Roos,
Episcop romano-catolic de Timișoara,
cu prilejul Solemnității Nașterii Domnului – Crăciunul 2006

„Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu – și pe pământ pace oamenilor de bunăvoință”(Lc 2,14) – a răsunat vestirea îngerilor în Noaptea Sfântă. Unul dintre sfinții părinți spune, că mărirea lui Dumnezeu este tocmai omul întrupat, omul viu. Fiul lui Dumnezeu devine om, unul dintre noi, „asemenea nouă în toate, afară de păcat” (Rugăciunea Eucharistică IV.). Întruparea Fiului lui Dumnezeu devine evenimentul central al planului mântuitor pe care Dumnezeu l-a desăvârșit pentru noi, fiind totodată misterul central al credinței noastre creștine. Faptul că Dumnezeu devine om, rămâne pentru noi ceva de necuprins și tainic, un adevărat mister, de care ne lăsăm pătrunși și în care ne așezăm speranța de viitor.

Grija, milostivirea și dragostea lui Dumnezeu față de noi, poate fi mai ușor înțeleasă prin Isus Cristos. Dumnezeu, prin întruparea Fiului său, ne fascinează din nou, atunci când din inițiativă proprie face pași și se apropie de noi. Asemenea momentului creației, și de data aceasta El este cel care face primul pas către noi, oamenii. Nu așteaptă, nu se lasă rugat, El însuși ni se face cunoscut prin Isus Cristos. Precum la început, Dumnezeu a creat omul după chipul și asemănarea sa (cf. Gen 1, 26), și după ce acesta a devenit nevrednic, stricând frumusețea chipului creat, la plinirea timpurilor, prin Isus Cristos, Dumnezeu vine din nou către noi, pentru a tămădui rănile chipului dintru început, oferindu-ne o și mai mare frumusețe prin propriul său Fiu.

Nu ne mai poate surprinde deci faptul, că de la acea noapte din Betleem, mărirea lui Dumnezeu cuprinde și pacea noastră pe pământ, pacea și bucuria oamenilor. „Iată, vă vestesc o mare bucurie care va fi pentru tot poporul: astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut Mântuitorul care este Cristos Domnul”(cf. Lc 2, 10,11) – au răsunat atunci cuvintele îngerilor, care au vestit păstorilor din Betleem acest mare mister și această mare bucurie. „El este mântuirea noastră!”(cf. F 4,12) – și de aceea, bucuria și salvarea noastră provin doar de la Dumnezeu. Căci omul, depinde de Dumnezeu și se regăsește doar în legătura tainică ce-l leagă de Creatorul său. Acolo unde această legătura este pusă în pericol, unde este negljată sau chiar distrusă, omul se dezechilibrează în existența sa, și se prăbușește nimicitor, pierzând valoarea ființei sale. Față de mizeria, violența, ura, mânia și distrugerea care își găsesc astfel începutul, Dumnezeu cel viu, în gloria sa vestită de îngeri în noaptea sfântă a Betleemului, rămâne izvorul și garantul demnității omului.

Ieslea neprietenoasă și dură, fuga și persecuția copilului, mai apoi moartea pe cruce a lui Isus Cristos, toate acestea își au rădăcinile în misterul Întrupării, în abisul fără de sfârșit al iubirii lui Dumnezeu față de om. „Într-adevăr, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unicul născut, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică”(In 3,16). Această cunoaștere și încredere care ne leagă de Dumnezeu, este pentru noi încrederea mântuitoare. Căci nu există o mai mare iubire (cf. In 15,13), decât iubirea lui Dumnezeu care s-a arătat nouă și a parcurs pentru noi calea dăruirii și calea jertfirii. Să recunoaștem în aceasta calea mântuirii noastre.

Acest mister al iubirii divine îl celebrăm în Noaptea Sfântă și în sărbătoarea Sfântului Crăciun. Să-i aducem lui Dumnezeu cu inimă curată mărire și laudă prin celebrarea sfintei Euharistii, împărtășindu-ne din bucuria acestui mister, prin care ne sunt dăruite și în acest an pace, har și milostivire.

Tuturor celor care ascultând aceste cuvinte se împărtășesc din bucuria Nașterii Mântuitorului, le doresc Crăciun Fericit, bogat în haruri și un nou an 2007 în bucurie și pacea lui Dumnezeu.

Timișoara, în Ajunul Crăciunului 2006

+ Martin,
episcop de Timișoara

Kedves Oltártestvéreim!
Kedves testvéreim az Úrban!

Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek(Lk 2,14) – így csendült fel az angyal örömszózata azon a szent éjszakán. Az egyik egyházatya szavai szerint Isten dicsősége maga az élő ember. Isten Fia emberré lett, egy lett közülünk, „mindenben hozzánk hasonló, a bűnt kivéve” (IV. Eucharisztikus Ima). Isten megtestesülése az üdvösségtörténet központi eseménye és ugyanakkor keresztény hitünk legmélyebb titka. Ez a tény, hogy Isten emberi alakot öltve közénk jött, nekünk, embereknek mindig is megmagyarázhatatlan marad, ám mégis el kell fogadnunk ezt, hiszen ebben rejlik üdvösségünk.

Isten irántunk megnyilvánuló gondviselése, irgalma és szeretete Jézus Krisztusban válik igazán érthetővé. Ez az isteni Szeretet jön ma felénk és ragad magával. Isten teszi meg ismét felénk, emberek felé, az első lépést, ahogyan ezt a világ kezdetekor, a teremtéskor is megtette. Nem várat magára, nem zárkózik el tőlünk, hanem Jézus Krisztusban saját maga jön el közénk. Amint Isten kezdetben saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert (v.ö. Ter 1,26), aki ezt a képet viszont magában szétrombolta, úgy állítja ezt helyre eredeti szépségében Jézus Krisztusban. Isten, az Ő Fiában ezt a képet még fenségesebbé és még szebbé teszi. Aki Jézust látja, az Atyát látja, aki Őt hallgatja és Őt követi, az Atyának engedelmeskedik (v.ö. Jn 14,9; Lk 9,35).

Milyen csodálatos, hogyan fonódik egybe e betlehemi éjszaka óta az ember öröme Isten dicsőségével és magával a földi békességgel. „Nagy örömet hirdetek nektek és az egész népnek: ma született az Üdvözítő Dávid városában. Ő a Messiás és az Úr (Lk 2, 10, 11). Így hirdeti karácsony üzenetét az angyal a betlehemi éjszakában a mezőn nyájukat őrző pásztoroknak. Az ember öröme és üdvössége Istenhez kapcsolódik, Istentől ered. „Ő a mi üdvösségünk” (v.ö. ApCsel 4,12). Ezért kötődik az ember, mint teremtmény, Teremtőjéhez, az Istenhez. Ahol ezt a kapcsolatot megzavarják, vagy netalán szétrombolják, ott az egyedüli vesztes csak az ember lehet. Ott megbomlik az emberi egyensúly és a teremtmény lezuhan az értéknélküliség szakadékába. Innen származik a földön a nyomor, az erőszak, a gyűlölet, a harag és a rombolás. Az ember méltósága maga az élő Isten, Ő az, aki biztosítja ezt számára.

A kemény és hideg jászol, a Gyermek üldöztetése, a kereszthalál – mindez a megtestesülés titkában rejlik és kifejezi Istennek az emberek iránti végtelen szeretetét. „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen(Jn 3,16). Ezért az Istenben gyökerező bizalom tud megmenteni bennünket, hiszen nincs annál nagyobb szeretet, mint amikor maga Isten mutatja meg nekünk az önfeláldozás és az áldozat útját (v.ö. Jn 15,13). Jézus, aki értünk, emberekért járta végig ezt az utat, várja, hogy kövessük Őt.

Isten irántunk való szeretetének titkát ünnepeljük Jézus születésének szent éjszakáján, a karácsonyi idő minden napján dicsőítve és magasztalva Őt a szentmisén, az Eucharisztiában, ebben az örömteljes nagy titokban, amelyben békéjével, kegyelmével és irgalmával megajándékoz minket.

Mindannyiuknak, akik e karácsonyi üzenetet olvassák vagy más tolmácsolásában hallgatják, kívánok áldott, kegyelemteljes karácsonyt és a eljövendő 2007-es esztendőben örömet és békességet az Úrban.

Temesvár, 2006 karácsonyán

+ Márton
megyés püspök

Liebe Mitbrüder im priesterlichen Dienst,
werte Brüder und Schwestern im Herrn!

„Ehre sei Gott in der Höhe – und Friede den Menschen auf Erden”(Lk 2,14), so lautet die Botschaft der Engel in der Heiligen Nacht. Die Ehre Gottes, so sagt es ein Kirchenvater, ist der lebendige Mensch. Gottes Sohn wird ein Mensch, einer von uns, „uns in allem gleich außer der Sünde”(Eucharistisches Hochgebet IV.). Die Menschwerdung Gottes ist das zentrale Geschehen der Geschichte Gottes mit uns Menschen, zugleich das zentrale Geheimnis unseres christlichen Glaubens. Daß Gott Mensch wird, bleibt für uns das Unbegreifliche, das aber von uns Menschen dennoch ergriffen werden muß, sollen und wollen wir nicht verloren gehen.

Gottes Sorge, Erbarmen und Liebe wird in Jesus Christus begreiflich und ergreift uns gleichzeitig, denn Gottes Liebe ergreift die Initiative und kommt auf uns zu. Gott hat abermals – wie bei der Schöpfung am Anfang – den ersten Schritt getan. Er wartet nicht, er lässt sich erst bitten, er selber kommt in Jesus Christus auf uns zu. Wie der Mensch am Anfang nach Gottes Bild und Gleichnis geschaffen worden ist (vgl. Gen 1,26), doch dieses Bild auch zerstört hat, so wird nun dieses Bild in Jesus Christus abermals in seiner originalen Schönheit wiederhergestellt, ja in Gottes Sohn noch herrlicher und schöner als dies am Anfang war. Wer Ihn sieht, der sieht den Vater, wer auf Ihn hört, gehorcht dem Vater (vgl. Joh 14,9; Lk 9,35).

Was Wunder daher, wenn mit der Ehre Gottes, dem Frieden auf Erden, die Freude des Menschen eng verbunden ist – seit der Nacht von Betlehem. „Seht ich verkünde euch eine große Freude: Heute ist euch in der Stadt Davids der Heiland geboren, Christus, der Herr.”(Lk 2, 10,11). So verkündet der Engel den Hirten auf dem Feld von Betlehem die Botschaft in der Weihnachtsnacht. Die Freude des Menschen, ja sein Heil und seine Heiligung hat es mit Gott zu tun. „Er ist unser Heil!”(vgl. Apg 4,12). Daher bleibt auch der Mensch an Gott gebunden, er, das Geschöpf an seinen Schöpfer. Wo dieses Verhältnis gestört oder gar zerstört wird, da verliert sich der Mensch, da wird der Mensch aus dem Gleichgewicht geworfen und sinkt zur Wertlosigkeit hinab. Das Elend, die Gewalttätigkeit, Haß, Wut und Zerstörung haben hier ihren Ursprung. Die Würde des Menschen ist der lebendige Gott und zugleich seine und ihre Garantie.

Die Härte der Krippe, die Verfolgung des Kindes, der Tod Jesus Christi am Kreuz, all dies hat seine Wurzel im Geheimnis der Menschwerdung, im unendlichen Abgrund der Liebe Gottes zum Menschen. „So sehr hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen einzigen Sohn hingegeben hat, damit keiner verloren gehe, der an ihn glaubt.”(vgl. Joh 3,16). Das Vertrauen, unser Vertrauen, das uns an Gott bindet, rettet uns. Eine größere Liebe gibt es nicht (Joh 15,13) – erst recht geht Gottes Liebe diesen Weg der Hingabe und des Opfers. Damit ist auch uns der Weg gezeigt.

Dieses Geheimnis der Liebe Gottes feiern wir in der Heiligen Nacht, in den Tagen der Weihnachtszeit. Geben wir Gott die Ehre und den Lobpreis in der Feier der Eucharistie, in der Freude dieses Geheimnisses, in dem uns Gottes Friede, Gnade und reiches Erbarmen geschenkt ist.

Allen, die dies lesen oder hören, wünsche ich gesegnete, gnadenreiche Weihnachten und im kommenden Jahr 2007 Freude und Frieden im Herrn.

Temeswar, Weihnachten des Herrenjahres 2006

Autor: PS Martin Roos
Copyright: Catholica.ro
Publicarea în original: 20.12.2006
Publicarea pe acest sit: 20.12.2006
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.