Mesajul IPS Lucian Mureşan pentru SRUC

Mesajul IPS Lucian Mureșan
Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică
pentru Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor 2006

Iubiți frați și iubite surori în Cristos Isus,

Săptămâna de rugăciune pentru unirea tuturor creștinilor revine și-n anul acesta purtând cu ea suferința Domnului Cristos pentru ne-unitatea creștinilor, dorința Aceluiași Domn și Mântuitor pentru a se repara cât mai curând rănile dezbinării prin „unirea tuturor” și forța pe care El, Domnul și Mântuitorul, Unul din Treime făcut om, o insuflă, o inspiră și o conferă tuturor acelora care, cu inimă curată și bună se străduiesc să aducă rod în ogorul refacerii unității dintre frații despărțiți.

Săptămâna de rugăciune pentru unire nu se rezumă doar la aceste opt zile, ci ea se constituie într-o coroană a tuturor eforturilor concrete făcute de fiecare Biserică, de fiecare comunitate eclezială în cursul anului care a trecut, având convingerea că nici o rugăciune, nici o jertfă, nici un efort cât de mic și neînsemnat nu rămâne neprimit de Domnul, Cel în Treime adorat și preamărit. Fiecare Săptămână re rugăciune înseamnă, sigur, un pas înainte pe drumul apropierii dintre frați, pe drumul unității.

„Unde sunt doi sau trei adunați în numele Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor” (Mt 18,20). Acesta este cuvântul Domnului, asupra căruia este concentrată toată atenția și reflecția noastră, pentru a-i redescoperi sensul.

Înainte de a spune orice altceva citind și reținând acest verset evanghelic, ne simțim obligați să ne apropiem, atât cât putem, de misterul Preasfintei Treimi, care este fundamentul creștinismului și al întregii noastre credințe. Toate adevărurile de credință din Crezul nostru sunt adunate în jurul dumnezeieștilor Persoane ale Presfintei Treimi. Misterul Sfintei Treimi este misterul unui singur Dumnezeu în trei Persoane egale și distincte. Întreaga liturgie, întreaga rugăciune a Bisericii este centrată trinitar. Viața creștină, în toată complexitatea ei, este marcată de viața trinitară.

Când Isus spune că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, acolo este și El în mijlocul lor (cf Mt 18,20), are în vedere comuniunea de viață, de dorință și de iubire dintre oameni, oricâți ar fi ei și de oriunde ar fi ei, comuniune marcată și pecetluită de comuniunea de Viață, de Dăruire și de Iubire existentă și manifestată între Persoanele Sfintei Treimi. Dumnezeul nostru fiind Trinitate și Unitate în același timp, ne invită și pe noi, cei ce mărturisim acest adevăr, și care, fiind diversitate dezbinată și neunită să țintim și să devenim diversitate convertită la unitatea desăvârșită și dorită de Isus, în aceeași Una și Sfântă Biserică.

Descoperirea lui Dumnezeu Unul în Trei Persoane, Tatăl, Fiul și Sfântul Spirit, nu trebuie să rămână străină vieții credincioșilor. Căci, dacă Dumnezeu se face cunoscut în misterul vieții Sale intime, face aceasta pentru a ne invita să pătrundem în Familia dumnezeiască, să devenim fii ai lui Dumnezeu și să participăm la viața și la fericirea lui Dumnezeu. Fericirea Familiei dumnezeieștilor Persoane este aceea de a fi una în iubire, precum și fericirea familiei creștinilor, a marii familii umane trebuie să fie aceea de a fi un în iubire și în credință.

Pentru împlinirea acestui plan măreț și minunat, într-o zi, când timpul era maturat și copt, Unul din Treime, Cuvântul, se face trup și locuiește printre noi, pentru ca noi să vedem mărirea plină de har și de adevăr a Unuia-Născutului din Tatăl (cf In 1,14). Cuvântul făcut trup nu relaționează numai cerul cu pământul, numai pe oameni cu Preasfânta Treime, cât și pe oameni între ei. În ajunul morții Sale mântuitoare pe Cruce, Isus s-a rugat Tatălui pentru noi, zicând: „Ca toți să fie una după cum Tu, Părinte, întru Mine și Eu întru Tine, așa și aceștia în Noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis” (In 17,21).

Suntem chemați la unitate în diversitate, la comuniune în cunoașterea reciprocă și la dragoste frățească, după modelul Sfintei Treimi. Cristos Domnul este Calea, Sfânta Treime este punctul final. Tot ceea ce conduce și se constituie după modelul Sfintei Treimi este bun și binecuvântat; tot ceea ce îndepărtează de Sfânta Treime trebuie respins ca fiind ceva rău și fără folos.

În numele Preasfintei Treimi fiind adunați la rugăciune curată, sinceră și sfântă, să cerem să-și pună pecetea-I de viață și de iubire peste noi creștinii, care, deseori bulversați pe drumul căutării unității, să nu deznădăjduim, ci să ne rugăm și să nu încetăm să cerem să se facă voia Domnului: Să fim cu toții una!

+ Lucian
Arhiepiscop de Alba Iulia și Făgăraș – Blaj și
Mitropolit al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice

Autor: IPS Lucian Mureșan
Copyright: BRU.ro
Publicarea în original: 18.01.2006
Publicarea pe acest sit: 18.01.2006
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.