Mesaj către poporul român în ajunul vizitei

„Vin pentru a vă pro­pune pe acela care este ade­vărul lui Dum­nezeu, pe Isus Cristos”

Mesajul Papei Ioan Paul al II-lea
către poporul român în ajunul vizitei

Dragi români, cu gândul și cu inima sunt deja în mij­locul vostru, în aștep­tarea feri­cită să pot trece curând gra­nița țării voastre și să mă opresc pe un pământ atât de ilustru prin tra­di­ții civile și bise­ri­cești. Sufletul îmi este cuprins de mul­țu­mire la gândul întâl­nirii cu dragul și vene­ratul frate Pre­a­fe­ri­cirea sa Patri­a­rhul Teoc­tist și cu epis­copii Sfân­tului Sinod, cu pre­o­ții, dia­co­nii, călu­gării și cu toți cre­din­cioșii. Aștept momentul în care voi îmbră­țișa fiii scumpi ai Bise­ricii Cato­lice: ai celei latine și ai celei greco-ca­to­lice, păs­torii iubiți și dragii cre­din­cioși. Salut încă de pe acum pe domnul pre­șe­dinte și pe repre­zen­tan­ții auto­ri­tă­ților sta­tului, che­mați la difi­cila, dar pasio­nanta sar­cină să con­ducă poporul la o trăire conș­tientă și matură a valorii fun­da­men­tale a liber­tă­ții.

Către voi toți, băr­bați și femei, copii, bătrâni, bol­navi și tineri din România, se îndreaptă îmbră­ți­șarea papei de la Roma! Vin la voi animat de dorința de a vă repro­pune, împreună cu păs­torii voștri, mesajul evan­ghe­liei, care a avut o atât de mare însem­nă­tate în istoria, civi­li­zația și cre­dința popo­rului român. Vin pentru a vă pro­pune nu iluzii facile, nu încân­tări de moment, nu utopii tre­că­to­are, nu pole­mici ste­rile asupra puterii pămân­tești, ci pe acelacare este ade­vărul lui Dum­nezeu, pe Isus Cristos Domnul nostru, mort și înviat pentru mân­tuirea lumii. Pe curând!

E prima dată când merg într-o țară în care creș­ti­nii sunt în majo­ri­tate orto­docși. Trimit încă de acum tuturor salutul meu, bucuros de ace­astă călă­torie care înțe­lege să întă­re­ască legă­tu­rile din România și Sfântul Scaun, care au avut o ase­menea însem­nă­tate pentru istoria creș­ti­nis­mului în ace­astă vastă regi­une. Vin la voi în numele lui Cristos, în pragul celui de-al trei­lea mileniu. Cre­din­cio­șilor Bise­ricii Orto­doxe și ai Bise­ricii Cato­lice din România le urez bucurie și pace în Domnul înviat! Dragi români, aștept cu bucurie să fiu în mij­locul vostru. Vă asigur pe toți de afec­ți­unea și stima mea.

Autor: Papa Ioan Paul al II-lea
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Presa Bună
Publicarea în original: 01.05.1999
Publicarea pe acest sit: 05.05.2009
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.