Anul Credinţei şi Familia

Scrisoare pastorală
a PS Petru Gherghel
Episcop al Diecezei de Iași

„Doamne, mărește-ne credința” (cf. Lc 17,5)

Către toți preoții, persoanele consacrate

și către tot poporul lui Dumnezeu, către toate familiile Diecezei de Iași

Chemarea pe care ne-o face Sfântul Părinte papa Benedict al XVI-lea, prin scrisoarea apostolică Porta fidei (Poarta credinței) din 11 octombrie 2011, este un dar, un semn de mare prețuire și o adevărată dovadă a grijii și iubirii divine și a prețuirii sale pastorale față de noi. El ne cheamă să redescoperim harul credinței și să reînnoim fidelitatea noastră față de Dumnezeu, prin trăirea de fii și de membri vii ai Bisericii sale.

Credința este bucuria întâlnirii noastre cu el, Dumnezeul și Mântuitorul nostru, care ne face să știm că toate ne sunt descoperite și oferite pentru fericirea noastră și pentru gloria trăirii în comuniune cu el, care ne primește în familia sa.

Pentru aceasta îl preamărim prin cuvintele apostolului: „Binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care în marea sa îndurare ne-a renăscut la o speranță vie prin învierea lui Isus Cristos din morți pentru o moștenire nepieritoare, neîntinată, neofilită, păstrată pentru voi în ceruri. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea care este gata să fie manifestată în timpul de pe urmă. Pentru aceasta să vă bucurați, pentru ca valoarea credinței voastre mai prețioasă decât aurul pieritor să fie un motiv de laudă, mărire și cinste la arătarea lui Isus Cristos” (1Pt 1,3-5) și îl rugăm împreună cu ucenicii săi: „Doamne, mărește-ne credința” (Lc 17,5).

Sfântul Părinte ne invită la o reîmprospătare a darului credinței, parcurgând un drum special în Anul Credinței, în aprofundarea învățăturii transmise de autorii sacri, de sfinții apostoli și evangheliști și de îndelunga tradiție a Bisericii, prezentată cu o grijă părintească de Biserică și magisteriul ei.

Preocupat ca darul credinței să fie cât mai bine cunoscut și trăit, Sfântul Părinte ne cheamă, acum la împlinirea celor 50 de ani de la deschiderea Conciliului Vatican II, de către fericitul Ioan al XXIII-lea, și a celor 20 de ani de la publicarea Catehismului Bisericii Catolice, „depositum fidei” (depozitul credinței) elaborat din dorința și sub îndrumarea neuitatului și fericitului papă Ioan Paul al II-lea, la o reflecție profundă și la o redescoperire a credinței mereu aceeași, conștientizând astfel ce chemare nobilă ne revine din credință și cât de importantă este misiunea de a o transmite prin mărturia proprie.

„Reînnoirea Bisericii trece și prin mărturia oferită de viața celor care cred. Cu însăși existența lor în lume, creștinii sunt chemați, de fapt, să facă să strălucească acel cuvânt al adevărului pe care Domnul Isus ni l-a lăsat”, subliniază Sfântul Părinte în scrisoarea sa apostolică.

Nu trebuie să uităm că, în timp ce suntem invitați să redescoperim credința și adevărurile pe care ni le-a încredințat Domnul, tot din aceeași credință, așa cum ne învață și ne atenționează apostolul Paul, „caritas Christi urget nos„, dragostea lui Cristos ne obligă (2Cor 5,14).

Iubirea lui Cristos, descoperită prin credința, care umple inimile noastre, ne stimulează să evanghelizăm. Așa cum el i-a ales pe apostoli și pe ucenici să meargă și să vestească evanghelia la toate popoarele, așa o face și cu noi, trimițându-ne „pe drumurile lumii, pentru a proclama evanghelia sa tuturor popoarelor” (cf. Mt 28,19).

Iată menirea acestui An al Credinței, iată chemarea noastră ce trebuie să o cunoaștem și să o împlinim, din voința și alegerea expresă a Mântuitorului.

Continuând să înțelegem, în același timp, rolul pe care îl are familia creștină, căreia îi dedicăm mai departe cea de-a treia etapă a anului pastoral local, ne vom îndrepta atenția spre acea misiune pe care o au părinții de a transmite copiilor, odată cu viața și grija pentru sănătate, și tezaurul credinței primit din străbuni, ca un testament ce luminează și călăuzește pașii făcuți prin poarta credinței deschisă prima dată prin sfântul Botez și alimentată de viața sacramentală.

Sfântul Părinte, vorbind despre modelele de credință de care s-a bucurat Biserica de-a lungul veacurilor, evidențiază, în scrisoarea sa, ca un stimulent pentru cei de azi, exemplul de credință al Mariei trăită în întreaga ei viață; exemplul apostolilor, care, părăsind toate, l-au urmat pe învățătorul lor (cf. Mc 10,28); al ucenicilor care au format prima comunitate strânsă în jurul apostolilor (cf. Fap 2,42-47); al martirilor și al bărbaților și femeilor care și-au consacrat viața lui Cristos. Dar, mai ales, Sfântul Părinte, subliniază credința atâtor bărbați și femei, de toate vârstele, care au mărturisit frumusețea de a-l urma pe Cristos, acolo unde erau chemați să dea mărturie că sunt creștini: în familie, în profesie și viața publică (cf. PF 13).

Familia este locul cel dintâi unde începe și crește credința, avându-i pe părinți ca primii maeștri de viață creștină și de adevărată iubire.

Familia este, cu adevărat, prima școală a credinței și prima Biserică a trăirii și împărtășirii iubirii ce desăvârșește armonia din casă și din societate.

În acest sens, în consonanță cu dorința Sfântului Părinte din scrisoarea apostolică Porta fidei și ținând cont de recomandările Congregației pentru Doctrina Credinței din Nota cu indicații pastorale pentru Anul Credinței, după ce am auzit părerea responsabililor cu oficiile diecezane (3 septembrie 2012), prezentăm tuturor preoților, tuturor structurilor diecezane și întregului popor credincios următoarele indicații pentru Anul Credinței:

Program diecezan pentru Anul Credinței și Familia

1. Toți preoții vor studia și parcurge cu atenție scrisoarea apostolică Porta fidei a Sfântului Părinte Benedict al XVI-lea din 11 octombrie 2011 și documentul Notă cu indicații pastorale pentru Anul Credinței, elaborat de Congregația pentru Doctrina Credinței la 6 ianuarie 2012.

2. Deschiderea solemnă va avea loc la 11 octombrie 2012 în catedrala „Sfânta Fecioară Maria, Regină”, cu participarea membrilor Consiliului Prezbiteral, a Consiliului Pastoral Diecezan, a preoților de la Institutul Teologic Iași, a preoților din toate parohiile și congregațiile din oraș, după un program ce va fi anunțat, iar duminica următoare, 14 octombrie 2012, aceeași celebrare va avea loc în toate parohiile și structurile diecezane din dieceză, cu mărturisirea solemnă a credinței.

3. Cu ocazia deschiderii solemne se vor expune, la un altar lateral sau într-un loc potrivit, lângă amvon sau pupitrul pentru predică, Biblia, Catehismul Bisericii Catolice și documentele Conciliului Vatican II. Acestea, precum și Compendiul și Youcat (Catehismul pentru tineri) vor constitui o deosebită preocupare și o grijă de aprofundare în acest an.

4. Se vor elabora, de către Oficiul pentru Cateheză, și se vor prezenta credincioșilor cateheze pentru adulți, tineri și copii, legate direct de cele 12 articole ale Crezului. Ele vor fi prezentate pe site-ul diecezei și în publicația Lumina creștinului, începând chiar cu luna octombrie.

5. Omiliile, pornind de la lecturile sfinte, vor cuprinde adevăruri despre credință sau despre unele aspecte specifice acesteia, iar familiile creștine vor fi invitate la o reînnoită trăire a credinței.

6. Preoții întruniți în ședințe decanale vor trata probleme practice de trăire a credinței în viața particulară și în comunitățile parohiale.

7. Vor fi stabilite cursuri speciale de studiu legate de documentele Conciliului și de Catehismul Bisericii Catolice, sub coordonarea Institutului Teologic și a celorlalte școli teologice, după programul stabilit de Oficiul pentru Cler.

8. Vor fi programate, pe parcursul acestui an, zile de studiu, conferințe, simpozioane organizate de institutele teologice, facultățile de teologie, precum și de Oficiul pentru Pastorația Universitară, mereu dedicate conținutului credinței și dialogului dintre credință și rațiune după învățătura Bisericii (Fides et ratio).

9. Vor fi organizate întâlniri speciale pentru credincioși dedicate cunoașterii Sfintei Scripturi și analizei academice a credinței.

10. Vor continua misiunile populare din parohii, îndreptate spre întărirea credinței în familii și spre trăirea credinței în societate.

11. O atenție deosebită se va acorda celebrărilor liturgice, în special sfintei Euharistii, având în vedere că „în Euharistie, mister al credinței și izvor al noii evanghelizări, credința Bisericii este proclamată, celebrată și întărită”.

12. Vor fi prezentate, în diferite momente și cateheze, figuri ale mărturisitorilor de credință (locali), în special imaginea episcopului Anton Durcovici, și va fi promovată cinstirea mărturisitorilor noștri de către poporul creștin, mai ales la zilele dedicate lor.

13. Călugării și călugărițele, membrii institutelor de viață consacrată și ai institutelor de viață apostolică, precum și membrii asociațiilor prezente în dieceză se vor angaja să trăiască atât în casele proprii, dar, mai ales în parohii, susținând public inițiativele pastorale diecezane și parohiale, după carisma lor, cu scopul întăririi și reînnoirii în credință a persoanelor din comunitate, mai ales a celor ce stau departe de Biserică.

14. În cadrul Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor vor avea loc celebrări, pe cât posibil, împreună cu frații noștri din Biserica Ortodoxă, pentru a mări astfel cunoașterea darului comun al credinței și trăirea ei în societatea de astăzi, amenințată de atâtea primejdii, de ateismul practic, de indiferentism și de secularism.

15. Tinerii vor trăi în spirit de mare credință zilele dedicate lor la nivel parohial și diecezan, având în vedere și întâlnirea de la Rio de Janeiro (Brazilia), unde Sfântul Părinte îi așteaptă pe mulți tineri pentru a le întări credința după tema stabilită pentru acest moment mondial.

16. Publicațiile și toate instrumentele de comunicare ale parohiilor, ordinelor călugărești, ale institutelor teologice și universitare, mai ales cele ale Editurilor „Presa Bună” și „Sapientia”, ca și site-ul oficial al diecezei vor deveni tribuna care va promova atât frumusețea credinței, cât și a trăirii ei în familie.

17. La sfințirea caselor va fi reînnoită credința cu toți membrii familiei, prin recitarea comună a Crezului și vor fi distribuite pliante speciale pentru acest an.

18. Vor fi puse la dispoziția credincioșilor materiale: cântece, lectio divina, diferite rugăciuni cu poporul, după modelul celor din publicația De la răsărit până la apus; de asemenea, vor fi publicate rugăciuni pentru adorație adaptate Anului Credinței; va fi elaborat un card al credinței cu îndatoririle creștinului și cu calendarul sfinților.

19. Zilele speciale, cum sunt Rusaliile, Corpus Domini, cele dedicate Maicii Domnului sau apostolilor, vor fi trăite în spirit de credință, primind, în acest sens, un adevărat impuls spiritual de întărire și mărire a credinței proprii și a întregii comunități.

20. Locurile de pelerinaj vor fi deschise și vor rămâne, în timpul anului, pregătite pentru promovarea evlaviei și a credinței tuturor celor ce-l caută pe Domnul, iar Oficiul pentru Pelerinaje va stabili un pelerinaj al credinței, care să includă ca punct central întâlnirea cu Sfântul Părinte, și care să aibă ca itinerar locurile forte ale mărturisirii de credință, cum sunt sanctuarele din diferitele dieceze și eparhii din țară, și, desigur, cel din Cacica, apoi locurile ce amintesc de martirii noștri, ca acela din Sighetu Marmației, unde a murit PS Anton Durcovici și alți mari mărturisitori ai Bisericii.

21. Centrul Diecezan Caritas, Centrul Misionar Diecezan și Oficiul pentru Cântăreți Bisericești și Muzică Sacră vor elabora programe adaptate specificului lor și vor susține comunitățile și toate structurile diecezane în manifestarea și trăirea credinței, precum și pe toți cei care se îndreaptă spre ele pentru a beneficia de ajutorul lor.

22. Celelalte oficii și structuri bisericești din dieceză vor putea promova alte inițiative și alte momente ce vor avea drept scop favorizarea trăirii credinței pentru credincioșii noștri.

Pe parcursul derulării Anului Credinței se vor face și se vor transmite din partea Episcopiei noi precizări care se vor considera folositoare pentru diferitele momente ale anului liturgic spre o adevărată creștere în credință.

Sfințiile voastre, dragi frați și surori,

Deschizând inimile spre glasul Domnului și spre chemarea Sfântului Părinte ca și spre îndemnurile și recomandările noastre, în unire cu toți confrații episcopi catolici latini și greco-catolici, precum și cu toți păstorii de suflete, cu frații și surorile noastre din întreaga țară și din întreaga lume și simțindu-i mereu alături pe cei dragi ai noștri aflați departe de țară, vom avea cu toții bucuria de a celebra încheierea Anului Credinței și al Familiei în duminica Cristos, Rege, din anul 2013 (24 noiembrie), când vom putea îndrepta spre ceruri mărturisirea noastră de credință, cu un avânt nou și cu o mare bucurie.

Vă invit să nu uitați că, în luna octombrie, începând cu ziua de duminică, 7 octombrie, are loc Sinodul Episcopilor, convocat de Sfântul Părinte Benedict al XVI-lea, pentru a înțelege și mai bine aceeași credință și marea misiune ce revine fiecărui membru al Bisericii de a participa la o nouă evanghelizare a lumii, o lume în suferință și cufundată în indiferentism, departe de Dumnezeu și de orice speranță în Isus, Mântuitorul omului.

Unirea credincioșilor cu părinții Bisericii, adunați la Roma, împreună cu Sfântul Părinte, este un semn de vie și profundă participare la viața de credință a Bisericii lui Cristos și un act de iubire față de toți frații și surorile noastre părtași la aceeași credință și uniți în aceeași familie.

Încredințăm iubirii lui Dumnezeu lucrările acestui sfânt Sinod, o implorăm cu vie iubire pe Maria, maica Bisericii și regina apostolilor, să ocrotească pe fiecare fiu al Bisericii și să facă să crească în lume credința, speranța și iubirea spre fericirea tuturor.

Cred în tine, Doamne, Tată, Fiu și Duh Sfânt! Mărește în noi credința! Amin.

Iași, 1 octombrie 2012

Petru Gherghel,
episcop de Iași

Autor: PS Petru Gherghel
Copyright: Ercis.ro
Publicarea în original: 01.10.2012
Publicarea pe acest sit: 01.10.2012
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.