Placuit Deo

Scrisoarea Placuit Deo
adresată episcopilor din Biserica Catolică
despre unele aspecte ale mântuirii creștine

I. Introducere

1. „I-a plăcut lui Dumnezeu, în bunătatea și înțelepciunea sa, să se dezvăluie și să facă cunoscut misterul voinței sale (cf. Ef1,9): prin Cristos, Cuvântul făcut trup, oamenii pot ajunge la Tatăl în Duhul Sfânt și se fac părtași la firea dumnezeiască (cf. Ef2,18; 2Pt 1,4). […] Însă profunzimea adevărului […] atât despre Dumnezeu cât și despre mântuirea omului, ne strălucește în Cristos, care este Mijlocitorul și, în același timp, plinătatea întregii revelații”[1]. Învățătura despre mântuirea în Cristos cere să fie mereu aprofundată din nou. Ținând îndreptată privirea spre Domnul Isus, Biserica se îndreaptă cu iubire maternă spre toți oamenii, pentru a le vesti întregul plan de alianță a Tatălui care, prin Duhul Sfânt, vrea „să reunească toate sub un singur cap, Cristos” (Ef 1,10). Această scrisoare vrea să scoată în evidență, urmând marea tradiție a credinței și cu referință deosebită la învățătura papei Francisc, unele aspecte ale mântuirii creștine care pot să fie astăzi greu de înțeles din cauza recentelor transformări culturale.

II. Incidența actualelor transformări culturale asupra semnificației mântuirii creștine

2. Lumea contemporană simte nu fără dificultate mărturisirea de credință creștină, care îl proclamă pe Isus unic Mântuitor al întregului om și al întregii omeniri (cf. Fap 4,12; Rom 3,23-24; 1Tim2,4-5; Tit 2,11-15)[2]. Pe de o parte, individualismul centrat pe subiectul autonom tinde să-l vadă pe om ca ființă a cărei realizare depinde numai de forțele sale[3]. În această viziune, figura lui Cristos corespunde mai mult unui model care inspiră acțiuni generoase, cu cuvintele sale și gesturile sale, decât Celui care transformă condiția umană, încorporându-ne într-o nouă existență reconciliată cu Tatăl și între noi prin Duhul Sfânt (cf. 2Cor 5,19; Ef2,18). Pe de altă parte, se răspândește viziunea unei mântuiri pur interioare, care trezește eventual o convingere personală puternică, sau un sentiment intens, de a fi uniți cu Dumnezeu, dar fără a asuma, a vindeca și a reînnoi relațiile noastre cu ceilalți și cu lumea creată. Cu această perspectivă devine dificil să se perceapă sensul Întrupării Cuvântului, prin care El s-a făcut membru al familiei umane, asumând carnea noastră și istoria noastră, pentru noi oamenii și pentru mântuirea noastră.

3. Sfântul Părinte Francisc, în magisteriul său ordinar, a făcut adesea referință la două tendințe care reprezintă cele două devieri tocmai amintite și care se aseamănă în unele aspecte cu două erezii antice, pelagianismul și gnosticismul[4]. În timpurile noastre proliferează un neo-pelagianism prin care individul, în mod radical autonom, pretinde să se mântuiască pe sine însuși, fără a recunoaște că el depinde, în adâncul ființei sale, de Dumnezeu și de alții. Mântuirea se încredințează atunci forțelor individului, sau structurilor pur umane, incapabile să primească noutatea Duhului lui Dumnezeu[5]. Un anumit neo-gnosticism, la rândul său, prezintă o mântuire pur interioară, închisă în subiectivism[6]. Ea constă în ridicare „cu intelectul dincolo de carnea lui Cristos spre misterele divinității necunoscute”[7]. Astfel se pretinde să se elibereze persoana de trup și de cosmosul material, în care nu se mai descoperă urmele mâinii providențiale a Creatorului, ci se vede numai o realitate lipsită de sens, manipulabilă conform intereselor omului[8]. De altfel, este clar că această comparație cu ereziile pelagiană și gnostică vrea doar să evoce trăsăturile generale comune, fără a intra în evaluări cu privire la natura exactă a erorilor antice. De fapt, este mare diferența dintre actualul context istoric secularizat și cel din primele secole creștine, în care s-au născut aceste erezii[9]. Totuși, deoarece gnosticismul și pelagianismul reprezintă pericole perene de răstălmăcire a credinței biblice, este posibil să se găsească o anumită familiaritate cu mișcările actuale tocmai descrise.

4. Atât individualismul neo-pelagian cât și disprețul neo-gnostic al trupului desfigurează mărturisirea de credință în Cristos, Mântuitor unic și universal. Cum ar putea Cristos să medieze Alianța întregii familii umane, dacă omul ar fi un individ izolat, care se autorealizează numai cu forțele sale, cum propune neo-pelagianismul? Și cum ar putea să ajungă la noi mântuirea prin Întruparea lui Isus, prin viața, moartea și învierea sa în adevăratul său trup, dacă ceea ce contează ar fi numai eliberarea interiorității omului de limitele trupului și de materie, conform viziunii neo-gnostice? În fața acestor tendințe, această scrisoare vrea să reafirme că mântuirea constă în unirea noastră cu Cristos, care, cu Întruparea, viața, moartea și învierea sa a generat o nouă ordine de relații cu Tatăl și între oameni și ne-a introdus în această ordine grație darului Duhului său, pentru ca să ne putem uni cu Tatăl ca fii în Fiul și să devenim un singur trup în „primul născut între mulți frați” (Rom 8,29).

III. Aspirația umană la mântuire

5. Omul percepe, direct sau indirect, că este o enigmă: Cine sunt eu că exist, dar nu am în mine principiul existenței mele? Fiecare persoană, în felul său, caută fericirea și încearcă s-o dobândească recurgând la resursele pe care le are la dispoziție. Totuși, această aspirație universală nu este în mod necesar expresă și declarată; mai mult, ea este mai secretă și ascunsă decât poate să apară și este gata să se reveleze în fața unor urgențe deosebite. Foarte des ea coincide cu speranța sănătății fizice, uneori asumă forma dorinței mari pentru o mai mare bunăstare economică, se exprimă pe larg prin nevoia de pace interioară și de o conviețuire senină cu aproapele. Pe de altă parte, în timp ce cererea de mântuire se prezintă ca o angajare spre un bine mai mare, ea păstrează și caracterul de rezistență și de depășire a durerii. La lupta de cucerire a binelui se alătură lupta de apărare de rău: de ignoranță și de eroare, de fragilitate și de slăbiciune, de boală și de moarte.

6. Cu privire la aceste aspirații credința în Cristos ne învață, refuzând orice pretenție de auto-realizare, că ele se pot face pe deplin numai dacă Dumnezeu însuși face posibil acest lucru, atrăgându-ne spre El. Mântuirea deplină a persoanei nu constă în lucrurile pe care omul le poate obține de la sine, cum ar fi posesia sau bunăstarea materială, știința sau tehnica, puterea sau influența asupra altora, buna reputație sau auto-complăcerea[10]. Nimic creat nu poate satisface complet omul, pentru că Dumnezeu ne-a destinat la comuniunea cu El și inima noastră va fi neliniștită până când se va odihni în El[11]. „Vocația ultimă a omului este efectiv una singură, cea divină”[12]. Revelația, în acest mod, nu se limitează să vestească mântuirea ca răspuns la așteptarea contemporană. „Dimpotrivă, dacă răscumpărarea trebuie să fie judecată și măsurată după nevoile existențiale ale ființelor umane, cum s-ar putea evita suspiciunea de a fi creat pur și simplu un Dumnezeu Răscumpărător făcut după imaginea nevoii noastre?”[13].

7. În afară de asta, este necesar de afirmat că, după credința biblică, originea răului nu se află în lumea materială și corporală, experimentată ca o limită sau ca o închisoare din care ar trebui să fim salvați. Dimpotrivă, credința proclamă că tot cosmosul este bun, deoarece este creat de Dumnezeu (cf. Gen 1,31; Înț 1,13-14; 1Tim4,4), și că răul care dăunează mai mult omului este cel care provine din inima sa (cf. Mt15,18-19; Gen 3,1-19). Păcătuind, omul a abandonat izvorul iubirii și se pierde în forme false de iubire, care-l închid tot mai mult în el însuși. Aceasta separare de Dumnezeu – de Cel care este izvor de comuniune și de viață – care duce la pierderea armoniei dintre oameni și a oamenilor cu lumea, introducând dominarea dezagregării și a morții (cf. Rom 5,12). În consecință, mântuirea pe care credința ne-o vestește nu se referă numai la interioritatea noastră, ci la ființa noastră integrală. De fapt, toată persoana, în trup și suflet, a fost creată de iubirea lui Dumnezeu după chipul și asemănarea sa și este chemată să trăiască în comuniune cu El.

IV. Cristos, Mântuitor și Mântuire

8. În niciun moment al drumului omului, Dumnezeu n-a încetat să ofere mântuirea sa fiilor lui Adam (cf. Gen 3,15), stabilind o alianță cu toți oamenii în Noe (cf. Gen 9,9) și, mai târziu, cu Abraham și descendența sa (cf. Gen 15,18). Mântuirea divină asumă astfel ordinea creaturală împărtășită de toți oamenii și parcurge drumul lor concret în istorie. Alegându-și un popor, căruia i-a oferit mijloacele pentru a lupta împotriva păcatului și pentru a se apropia de El, Dumnezeu a pregătit venirea „unui Mântuitor puternic, în casa lui David, slujitorul său” (Lc 1,69). La plinirea timpurilor, Tatăl l-a trimis în lume pe Fiul său, care a vestit împărăția lui Dumnezeu, vindecând orice fel de boli (cf. Mt 4,23). Vindecările realizate de Isus, în care se făcea prezentă providența lui Dumnezeu, erau un semn care făcea trimitere la persoana sa, la Cel care s-a revelat pe deplin ca Domn al vieții și al morții în evenimentul său pascal. Conform Evangheliei, mântuirea pentru toate popoarele începe cu primirea lui Isus: „Astăzi s-a făcut mântuire pentru această casă” (Lc19,9). Vestea bună a mântuirii are un nume și un chip: Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu Mântuitor. „La începutul faptului de a fi creștin nu se găsește o decizie etică sau o mare idee, ci întâlnirea cu un eveniment, cu o persoană, care dă vieții un orizont nou și totodată orientarea ei decisivă”[14].

9. Credința creștină, de-a lungul tradiției sale seculare, a ilustrat, prin multiple figuri, această operă mântuitoare a Fiului întrupat. A făcut asta fără a separa vreodată aspectul vindecător al mântuirii, prin care Cristos ne-a răscumpărat de păcat, de aspectul care ne ridică, prin care El ne face fii ai lui Dumnezeu, părtași ai naturii sale divine (cf. 2Pt 1,4). Luând în considerare perspectiva mântuitoare în sens descendent (pornind de la Dumnezeu care vine să-i răscumpere pe oameni), Isus este luminător și revelator, răscumpărător și eliberator, Cel care îl îndumnezeiește pe om și îl justifică. Asumând perspectiva ascendentă (pornind de la oamenii care se adresează lui Dumnezeu), El este Cel care, ca Mare Preot al Noii Alianțe, oferă Tatălui, în numele oamenilor, cultul perfect: se jertfește, ispășește păcatele și rămâne mereu viu pentru a mijloci în favoarea noastră. În acest mod apare, în viața lui Isus, o minunată sinergie a acțiunii divine cu acțiunea umană, care arată netemeinicia perspectivei individualiste. De fapt, pe de o parte, sensul descendent mărturisește întâietatea absolută a acțiunii gratuite a lui Dumnezeu; umilința de a primi darurile lui Dumnezeu, înainte de orice acțiune a noastră, este esențială pentru a putea răspunde la iubirea sa mântuitoare. Pe de altă parte, sensul ascendent ne amintește că, prin acțiunea pe deplin umană a Fiului său, Tatăl a voit să regenereze acțiunea noastră, pentru ca, asimilați lui Cristos, să putem face „faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu de mai înainte ca să umblăm în ele” (Ef 2,10).

10. În afară de asta, este clar că mântuirea pe care Isus a adus-o în însăși persoana sa nu are loc numai în mod interior. De fapt, pentru a putea comunica fiecărei persoanei comuniunea mântuitoare cu Dumnezeu, Fiul s-a făcut trup (cf. In 1,14). Tocmai asumând trupul (cf. Rom 8,3; Evr 2,14; 1In 4,2), născându-se din femeie (cf. Gal4,4), „Fiul lui Dumnezeu s-a făcut fiu al omului”[15] și fratele nostru (cf. Evr 2,14). Astfel, pentru că El a intrat să facă parte din familia umană, „s-a unit, într-un fel, cu fiecare om”[16] și a stabilit o nouă ordine de raporturi cu Dumnezeu, Tatăl său, și cu toți oamenii, în care putem să fim încorporați pentru a fi părtași de însăși viața sa. Prin urmare, asumarea trupului, departe de a limita acțiunea mântuitoare a lui Cristos, îi permite să medieze în mod concret mântuirea lui Dumnezeu pentru toți fiii lui Adam.

11. În concluzie, pentru a răspunde, fie reducționismului individualist de tendință pelagiană, fie celui neo-gnostic care promite o eliberare pur interioară, trebuie amintit modul în care Isus este Mântuitor. El nu s-a limitat să ne arate calea pentru a-l întâlni pe Dumnezeu, o cale pe care după aceea am putea s-o parcurgem pe cont propriu, ascultând de cuvintele sale și imitând exemplul său. Mai degrabă, Cristos, pentru a ne deschide poarta eliberării, a devenit El însuși calea: „Eu sunt calea” (In 14,6)[17]. În afară de asta, această cale nu este un parcurs doar interior, la marginea raporturilor noastre cu alții și cu lumea creată. Dimpotrivă, Isus ne-a dăruit o „cale nouă și vie pe care ne-a deschis-o prin […] trupul său” (Evr 10,20). Așadar, Cristos este Mântuitor pentru că a asumat omenitatea noastră integrală și a trăit o viață umană deplină, în comuniune cu Tatăl și cu frații. Mântuirea constă în încorporarea noastră în această viață, primindu-l pe Duhul său (cf. 1In 4,13). El a devenit astfel, „într-un fel, principiul oricărui har conform umanității”[18]. El este, în același timp, Mântuitorul și Mântuirea.

V. Mântuirea în Biserică, trup al lui Cristos

12. Locul în care primim mântuirea adusă de Isus este Biserica, comunitate a celor care, fiind încorporați în noua ordine de relații inaugurată de Cristos, pot să primească plinătatea Duhului lui Cristos (cf. Rom 8,9). A înțelege această mediere mântuitoare a Bisericii este un ajutor esențial pentru a depăși orice tendință reducționistă. De fapt, mântuirea pe care Dumnezeu ne-o oferă nu se obține numai cu forțele individuale, cum ar vrea neo-pelagianismul, ci prin raporturile care se nasc din Fiul lui Dumnezeu întrupat și care formează comuniunea Bisericii. În afară de asta, dat fiind că harul pe care Cristos ni-l dăruiește nu este, așa cum pretinde viziunea neo-gnostică, o mântuire pur interioară, ci care ne introduce în relațiile concret pe care El însuși le-a trăit, Biserica este o comunitate vizibilă: în ea atingem carnea lui Isus, în mod singular în frații mai săraci și suferinzi. Așadar, medierea mântuitoare a Bisericii, „sacrament universal de mântuire”[19], ne asigură că mântuirea nu constă în auto-realizarea individului izolat și nici în fuziunea sa interioară cu divinul; ne încorporează în Biserică ce este o comunitate în același timp vizibilă și invizibilă, în care în timp ce ne apropiem de frați, în special de cei care sunt mai mult în nevoie, atingem realmente carnea lui Isus. Mântuirea, mediată de Biserică, constă deci în încorporarea într-o comuniune de persoane, care participă la comuniunea Treimii.

13. Fie viziunea individualistă fie cea pur interioară despre mântuire contrazic și economia sacramentală prin care Dumnezeu a voit să mântuiască persoana umană. În Biserică, participarea la noua ordine de raporturi inaugurate de Isus are loc prin intermediul sacramentelor, între care Botezul este poarta[20] și Euharistia este izvorul și culmea[21]. Se vede astfel, pe de o parte, inconsistența pretențiilor de auto-mântuire, care se bazează numai pe forțele umane. Dimpotrivă, credința mărturisește că suntem mântuiți prin Botez, care ne imprimă caracterul de neșters al apartenenței la Cristos și la Biserică, din care derivă transformarea modului nostru concret de a trăi raporturile cu Dumnezeu, cu oamenii și cu creația (cf. Mt 28,19). Astfel, purificați de păcatul strămoșesc și de orice păcat, suntem chemați la o nouă existență conformă cu Cristos (cf. Rom 6,4). Cu harul celor șapte sacramente, credincioșii cresc încontinuu și se regenerează, mai ales când drumul devine mai obositor și nu lipsesc căderile. Atunci când ei, păcătuind, abandonează iubirea lor față de Cristos, pot să fie reintroduși, prin sacramentul Pocăinței, la ordinea de raporturi inaugurată de Isus, pentru a merge așa cum a mers El (cf. 1In 2,6). În acest mod privim cu speranță judecata de pe urmă, în care fiecare persoană va fi judecată despre concretețea iubirii sale (cf. Rom 13,8-10), în special față de cei mai slabi (cf. Mt 25,31-46).

14. Economia mântuitoare sacramentală se opune și tendințelor care propun o mântuire pur interioară. De fapt, gnosticismul se asociază unei priviri negative asupra ordinii creaturale, inclusiv ca limitare a libertății absolute a spiritului uman. Prin urmare, mântuirea este văzută ca eliberare de trup și de relațiile concrete în care trăiește persoana. În schimb, deoarece suntem mântuiți „prin oferirea trupului lui Isus Cristos” (Evr 10,10; cf. Col 1,22), adevărata mântuire, departe de a fi eliberare de trup, include și sfințirea sa (cf. Rom 12,1). Trupul uman a fost modelat de Dumnezeu, care a înscris în el un limbaj care invită persoana umană să recunoască darurile Creatorului și să trăiască în comuniune cu frații[22]. Mântuitorul a restabilit și a reînnoit, cu Întruparea sa și cu misterul său pascal, acest limbaj originar și ni l-a comunicat în economia corporală a sacramentelor. Grație sacramentelor, creștinii pot să trăiască în fidelitate față de carnea lui Cristos și, prin urmare, în fidelitate față de ordinea concretă de raporturi pe care El ne-a dăruit-o. Această ordine de raporturi cere, în mod deosebit, îngrijirea omenității suferinde a tuturor oamenilor, prin faptele de milostenie trupești și sufletești[23].

VI. Concluzie: comunicarea credinței, în așteptarea Mântuitorului

15. Conștiința vieții depline în care Isus Mântuitorul ne introduce îi determină pe creștini la misiune, pentru a vesti tuturor oamenilor bucuria și lumina Evangheliei[24]. În acest efort vor fi gata să stabilească un dialog sincer și constructiv și cu credincioșii din alte religii, având încredere că Dumnezeu poate să conducă spre mântuirea în Cristos „pe toți oamenii de bunăvoință, în a căror inimă harul lucrează în mod invizibil”[25]. În timp ce se dedică evanghelizării cu toate forțele sale, Biserica continuă să invoce venirea definitivă a Mântuitorului, deoarece „în speranță am fost mântuiți” (Rom 8,24). Mântuirea omului va fi împlinită numai atunci când, după ce am învins ultimul dușman, moartea (cf. 1Cor 15,26), vom participa pe deplin la gloria lui Isus înviat, care va duce la plinătate relația noastră cu Dumnezeu, cu frații și cu toată creația. Mântuirea integrală, a sufletului și a trupului, este destinul final la care Dumnezeu îi cheamă pe toți oamenii. Întemeiați în credință, susținuți de speranță, activi în iubire, după exemplul Mariei, Mama Mântuitorului și prima dintre cei mântuiți, suntem siguri că «patria noastră este în ceruri, de unde îl așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Cristos. El va schimba trupul umilinței noastre, făcându-l asemănător cu trupul gloriei sale prin puterea cu care este în stare să-și supună toate» (Fil 3,20-21).

Suveranul Pontif Francisc, la data de 16 februarie 2018, a aprobat această scrisoare, decisă în Sesiunea Plenară a acestei Congregații la 24 ianuarie 2018, și a poruncit publicarea ei.

Dat la Roma, din sediul Congregației pentru Doctrina Credinței, la 22 februarie 2018, sărbătoarea Catedrei Sfântului Petru.

Luis F. Ladaria, S.I.
arhiepiscop titular de Thibica
prefect

Giacomo Morandi
arhiepiscop titular de Cerveteri
secretar

Note:
[1] Conciliul Ecumenic al II-lea din Vatican, Constituția dogmatică Dei Verbum, nr. 2.
[2] Cf. Congregația pentru Doctrina Credinței, Declarația Dominus Iesus (6 august 2000), nr. 5-8: AAS 92 (2000), 745-749.
[3] Cf. Francisc, Exortația apostolică Evangelii gaudium (24 noiembrie 2013), nr. 67: AAS 105 (2013), 1048.
[4] Cf. Idem, Scrisoarea enciclică Lumen fidei (29 iunie 2013), nr. 47: AAS 105 (2013), 586-587; Exortația apostolică Evangelii gaudium, nr. 93-94: AAS (2013), 1059; Discurs adresat reprezentanților la a V-a Întâlnire națională a Bisericii italiene, Firenze (10 noiembrie 2015): AAS 107 (2015), 1287.
[5] Cf. Idem, Discurs adresat reprezentanților la a V-a Întâlnire națională a Bisericii italiene, Firenze (10 noiembrie 2015): AAS 107 (2015), 1288.
[6] Cf. Idem, Exortația apostolică Evangelii gaudium, nr. 94: AAS 105 (2013), 1059: «fascinația gnosticismului, o credință închisă în subiectivism, unde interesează numai o experiență determinată sau o serie de raționamente și cunoștințe care se consideră că pot întări și ilumina, dar unde subiectul în definitiv rămâne închis în imanența propriei rațiuni sau a sentimentelor sale»; Consiliul Pontifical al Culturii – Consiliul Pontifical pentru Dialogul Interreligios, Isus Cristos, aducător de apă vie. O reflecție creștină despre „New Age” (ianuarie 2003), Città del Vaticano 2003.
[7] Francisc, Scrisoarea enciclică Lumen fidei, nr. 47: AAS 105 (2013), 586-587.
[8] Cf. Idem, Discurs adresat participanților la pelerinajul diecezei de Brescia (22 iunie 2013): AAS 95 (2013), 627: «în această lume unde este negat omul, unde se preferă să se meargă pe drumul gnosticismului, […] al lui „fără carne” – un Dumnezeu care nu s-a făcut trup […]».
[9] Conform ereziei pelagiene, dezvoltate în timpul secolului al V-lea în jurul lui Pelagius, omul, pentru a îndeplini poruncile lui Dumnezeu și a fi mântuit, are nevoie de har numai ca un ajutor extern libertății sale (ca lumină, exemplu, forță), dar nu ca o vindecare și regenerare radicală a libertății, fără merit prealabil, pentru ca el să poată face binele și să ajungă la viața veșnică.

Mai complexă este mișcarea gnostică, apărută în secolele I și al II-lea, și care cunoaște forme foarte diferite între ele. În linie generală, gnosticii credeau că mântuirea se obține printr-o cunoaștere ezoterică  sau „gnoză”. Această gnoză revelează gnosticului adevărata sa esență, adică o scânteie a Duhului divin care locuiește în interioritatea sa, care trebuie să fie eliberată de trup, străin de adevărata sa omenitate. Numai în acest mod gnosticul ajunge să fie ființă originară în Dumnezeu, de care s-a îndepărtat printr-o cădere primordială.
[10] Cf. Toma, Summa theologiae, I-II, q. 2.
[11] Cf. Augustin, Confesiuni, I, 1: Corpus Christianorum, 27,1.
[12] Conciliul Ecumenic al II-lea din Vatican, Constituția pastorală Gaudium et spes, nr. 22.
[13] Comisia Teologică Internațională, Unele chestiuni despre teologia răscumpărării, 1995, nr. 2: Comisia Teologică Internațională Documenti 1969-2004 (Bologna 2006), 500.
[14] Benedict al XVI-lea, Scrisoarea enciclică Deus caritas est (25 decembrie 2005), nr. 1: AAS 98 (2006), 217; cf. Francisc, Exortația apostolică Evangelii gaudium, nr. 3: AAS 105 (2013), 1020.
[15] Irineu, Adversus haereses, III, 19,1: Sources Chrétiennes, 211, 374.
[16] Conciliul Ecumenic al II-lea din Vatican, Constituția pastorală Gaudium et spes, nr. 22.
[17] Cf. Augustin, Tractatus in Ioannem, 13, 4: Corpus Christianorum, 36, 132: «Eu sunt calea, adevărul și viața (In 14,6). Dacă tu cauți adevărul, urmează calea; deoarece calea este același lucru ca adevărul. Ținta spre care tinzi și calea pe care trebuie s-o parcurgi, sunt același lucru. Nu poți să ajungi la țintă urmând o altă cale; pe altă cale nu poți să ajungi la Cristos: la Cristos poți să ajungi numai prin intermediul lui Cristos. În ce sens ajungi la Cristos prin intermediul lui Cristos? Ajungi la Cristos Dumnezeu prin intermediul lui Cristos om; prin intermediul Cuvântului făcut trup ajungi la Cuvântul care era la început Dumnezeu la Dumnezeu».
[18] Toma, Quaestio de veritate, q. 29, a. 5, co.
[19] Conciliul Ecumenic al II-lea din Vatican, Constituția dogmatică Lumen gentium, nr. 48.
[20] Cf. Toma, Summa theologiae, III, q. 63, a. 3.
[21] Conciliul Ecumenic al II-lea din Vatican, Constituția dogmatică Lumen gentium, nr. 11; Constituția Sacrosanctum Concilium, nr. 10.
[22] Cf. Francisc, Scrisoarea enciclică Laudato si’ (24 mai 2015), nr. 155: AAS 107 (2015), 909-910.
[23] Cf. Idem, Scrisoarea apostolică Misericordia et misera (20 noiembrie 2016), nr. 20: AAS 108 (2016), 1325-1326.
[24] Cf. Ioan Paul al II-lea, Scrisoarea enciclică Redemptoris missio (7 decembrie 1990), nr. 40: AAS 83 (1991), 287-288; Francisc, Exortația apostolică Evangelii gaudium, nr. 9-13: AAS 105 (2013), 1022-1025.
[25] Conciliul Ecumenic al II-lea din Vatican, Constituția pastorală Gaudium et spes, nr. 22.

Autor: Arhiepiscopul Luis F. Ladaria
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 22.01.2018
Publicarea pe acest sit: 02.03.2018
Etichete:

Comentariile sunt închise.