Predica decanului Colegiului Cardinalilor la Liturghia „Pro Eligendo Romano Pontifice”

Predica decanului Colegiului Cardinalilor
Cardinalul Angelo Sodano
la Liturghia „Pro Eligendo Romano Pontifice”
Bazilica San Pietro
marți, 12 martie 2013

Iubiți concelebranți,
stimate autorități,
frați și surori în Domnul!

„În veci voi cânta milostivirile Domnului” este cântarea care încă o dată a răsunat la mormântul apostolului Petru în această oră importantă din istoria Sfintei Biserici a lui Cristos. Sunt cuvintele din Psalmul 88, care au înflorit pe buzele noastre pentru a adora, a mulțumi și a-l implora pe Tatăl care este în ceruri. „Misericordias Domini in aeternum cantabo”: este frumosul text latin, care ne-a introdus în contemplarea Celui care mereu veghează cu iubire asupra Bisericii sale, susținând-o în drumul său de-a lungul secolelor și dându-i viață cu Duhul său Sfânt.

Și noi astăzi cu această atitudine interioară vrem să ne oferim cu Cristos Tatălui care este în ceruri ca să-i mulțumim pentru asistența iubitoare pe care o rezervă mereu sfintei sale Biserici și îndeosebi pentru Pontificatul luminos pe care ni l-a acordat cu viața și operele celui de-al 265-lea Succesor al lui Petru, iubitul și veneratul Pontif Benedict al XVI-lea, căruia în acest moment îi reînnoim întreaga noastră recunoștință.

În același timp astăzi vrem să implorăm de la Domnul ca prin grija pastorală a Părinților Cardinali să binevoiască a acorda repede un alt Bun Păstor sfintei sale Biserici. Desigur, ne susține în această oră credința în promisiunea lui Cristos cu privire la caracterul neclintit al Bisericii sale. De fapt, Isus i-a spus lui Petru: „Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi Biserica mea și porțile iadului nu o vor birui” (cf. Mt16,18).

Frații mei, lecturile din Cuvântul lui Dumnezeu pe care tocmai le-am ascultat ne pot ajuta să înțelegem mai bine misiunea pe care Cristos a încredințat-o lui Petru și Succesorilor săi.

1. Mesajul iubirii

Prima lectură ne-a repropus un celebru oracol mesianic din a doua parte a cărții lui Isaia, acea parte care este numită „Cartea mângâierii” (Is 40-66). Este o profeție adresată poporului lui Israel destinat exilului în Babilon. Pentru aceasta Dumnezeu anunță trimiterea unui Mesia plin de milostivire, un Mesia care va putea să spună: „Duhul Domnului Dumnezeu este asupra mea… m-a trimis să aduc vestea cea bună săracilor, să pansez rănile inimilor frânte, să proclam libertatea sclavilor, eliberarea prizonierilor, să promulg anul de îndurare a Domnului” (Is 61,1-3).

Împlinirea acestei profeții s-a realizat pe deplin în Isus, venit în lume pentru a face prezentă iubirea Tatălui față de oameni. Este o iubire care se observă îndeosebi în contactul cu suferința, nedreptatea, sărăcia, cu toate fragilitățile omului, atât fizice cât și morale. Este cunoscută în această privință celebra enciclică a Papei Ioan Paul al II-lea Dives in misericordia, care afirma: „modul în care se manifestă iubirea este denumit întocmai în limbajul biblic «milostivire»” (Ibidem, nr. 3).

Această misiune de milostivire a fost încredințată după aceea de Cristos păstorilor Bisericii sale. Este o misiune care angajează pe fiecare preot și episcop, dar îl angajează și mai mult pe Episcopul de Roma, Păstor al Bisericii universale. De fapt, Isus i-a spus lui Petru: „Simon, fiul lui Ioan, mă iubești mai mult decât aceștia?… Paște mieii mei” (In 21,15). Este cunoscut comentariul sfântului Augustin la aceste cuvinte ale lui Isus: „să fie de aceea misiune a iubirii a păstori turma Domnului”; „sit amoris officium pascere dominicum gregem” (In Iohannis Evangelium, 123, 5: PL 35, 1967).

În realitate, această iubire îi determină pe păstorii Bisericii să desfășoare misiunea lor de slujire a oamenilor din orice timp, de la slujirea caritativă mai nemijlocită până la slujirea cea mai înaltă, aceea de a le oferi oamenilor lumina Evangheliei și forța harului.

Așa a indicat Benedict al XVI-lea în Mesajul pentru Postul Mare din acest an (cf. nr. 3). De fapt, citim în acest mesaj: „De fapt, uneori se tinde să se circumscrie termenul «caritate» la solidaritate sau la simplul ajutor umanitar. În schimb este important să ne amintim că operă maximă de caritate este tocmai evanghelizarea, adică «slujirea Cuvântului». Nu există acțiune mai benefică, deci caritabilă, față de aproapele decât a frânge pâinea Cuvântului lui Dumnezeu, a-l face părtaș de Vestea cea Bună a Evangheliei, a-l introduce în raportul cu Dumnezeu: evanghelizarea este cea mai înaltă și integrală promovare a persoanei umane. Așa cum scrie Slujitorul lui Dumnezeu Papa Paul al VI-lea în Enciclica Populorum progressio, vestirea lui Cristos este primul și principalul factor de dezvoltare (cf. nr. 16)”.

2. Mesajul unității

A doua lectură este luată din Scrisoarea către Efeseni, scrisă de apostolul Paul chiar în acest oraș Roma în timpul primei sale arestări (anii 62-63 d.C.).

Este o lectură sublimă în care Paul prezintă misterul lui Cristos și al Bisericii. În timp ce prima parte este mai doctrinală (cap. 1-3), a doua, unde se inserează textul pe care l-am ascultat, este cu ton mai pastoral (cap. 4-6). În această parte Paul învață consecințele practice ale doctrinei prezentate înainte și începe cu un puternic apel la unitatea eclezială: „Așadar, vă îndemn eu, prizonierul în Domnul, să vă comportați în mod vrednic de chemarea pe care ați primit-o: cu toată umilința și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduindu-vă unii pe alții în iubire, străduindu-vă să mențineți unitatea Duhului în legătura păcii” (Ef 4,1-3).

Sfântul Paul explică după aceea că în unitatea Bisericii există o diversitate de daruri, după harul multiform al lui Cristos, însă această diversitate este în vederea edificării unicului trup al lui Cristos: „Tot el i-a dat pe unii ca apostoli, pe alții ca profeți, pe alții ca evangheliști, pe alții ca păstori și învățători, spre edificarea trupului lui Cristos” (cf. 4,11-12).

Tocmai pentru unitatea Trupului său Mistic Cristos l-a trimis apoi pe Duhul său Sfânt și în același timp i-a stabilit pe apostolii săi, între care primează Petru ca fundamentul vizibil al unității Bisericii.

În textul nostru, sfântul Paul ne învață că și noi toți trebuie să colaborăm la edificarea unității Bisericii, deoarece pentru a o realiza este necesară „colaborarea oricărei încheieturi, în funcție de menirea stabilită fiecărui mădular în parte” (Ef 4,16). Așadar, noi toți suntem chemați să cooperăm cu Succesorul lui Petru, fundament vizibil al acestei unități ecleziale.

3. Misiunea Papei

Frați și surori în Domnul, Evanghelia de astăzi ne duce din nou la ultima cină, când Domnul le-a spus apostolilor săi: „Aceasta este porunca mea: să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu” (In 15,12). Textul se leagă astfel și cu prima lectură din profetul Isaia despre acțiunea lui Mesia, pentru a ne aminti că atitudinea fundamentală a păstorilor Bisericii este iubirea. Este acea iubire care ne determină să oferim propria viață pentru frați. De fapt, Isus ne spune: „nimeni nu are o iubire mai mare decât aceasta: ca cineva să-și dea viața pentru prietenii săi” (In 15,12).

Atitudinea fundamentală a oricărui bun păstor este așadar să-și dea viața pentru oile sale (cf. In10,15). Acest lucru este valabil mai ales pentru Succesorul lui Petru, Păstor al Bisericii universale. Deoarece cu cât este mai înaltă și mai universală funcția pastorală, cu atât mai mare trebuie să fie caritatea păstorului. Pentru aceasta în inima fiecărui Succesor al lui Petru au răsunat mereu cuvintele pe care Învățătorul Divin le-a adresat într-o zi umilului pescar din Galileea: „Diligis me plus his? Pasce agnos meos… pasce oves meas”; „Mă iubești mai mult decât aceștia? Paște mieii mei… paște oile mele!” (cf. In 21,15-17).

Pe urma acestei slujiri de iubire față de Biserică și față de întreaga omenire, ultimii Pontifi au fost artizani ai atâtor inițiative benefice chiar și față de popoare și față de comunitatea internațională, promovând fără încetare dreptatea și pacea. Să ne rugăm pentru ca viitorul Papă să poată continua această operă neîncetată la nivel mondial.

De altfel, această slujire de caritate face parte din natura intimă a Bisericii. A amintit asta Papa Benedict al XVI-lea spunându-ne: „și slujirea carității este o dimensiune constitutivă a misiunii Bisericii și este expresie a însăși esenței sale la care nu se poate renunța” (Scrisoarea apostolică în formă de Motu proprio Intima Ecclesiae natura, 11 noiembrie 2012, proemio; cf. Scrisoarea enciclică Deus caritas est, nr. 25).

Este o misiune de caritate care este proprie Biserici și este în mod deosebit proprie Bisericii din Roma, care, după frumoasa expresie a sfântului Ignațiu din Antiohia, este Biserica ce „este în fruntea carității”; „praesidet caritati” (cf. Ad Romanos, praef.; Lumen gentium, nr. 13).

Frații mei, să ne rugăm pentru ca Domnul să ne acorde un Pontif care să desfășoare cu inimă generoasă această nobilă misiune. Îi cerem asta prin mijlocirea Preasfintei Maria, Regina apostolilor, și a tuturor martirilor și sfinților care în decursul secolelor au făcut glorioasă această Biserică din Roma. Amin!

Autor: Cardinalul Angelo Sodano
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 12.03.2013
Publicarea pe acest sit: 12.03.2013
Etichete:

Lasă un răspuns