Pastorala de Crăciun a PS Alexandru Mesian

Nr. 691 / 2001

ALEXANDRU,
Din mila lui Dumnezeu și grație Sfântului Scaun Apostolic al Romei,
Episcop român unit, greco-catolic,
al Eparhiei de LUGOJ
Onoratului cler
și iubitului popor credincios
har, binecuvântare și mântuire de la Dumnezeu-Tatăl
și de la Domnul nostru Isus Cristos

„Nu vă temeți. Căci, iată, vă vestesc vouă bucurie mare,
care va fi pentru tot poporul; că vi s-a născut azi Mântuitor,
Care este Cristos Domnul” (Lc. 2, 10-11)

Iubiții mei frați întru preoție,
Iubiții mei fii sufletești,

Sărbătoarea Crăciunului ne face să retrăim astăzi cel mai fericit eveniment din istoria omenirii: Nașterea lui Cristos, venirea Fiului lui Dumnezeu cu trup omenesc în mijlocul nostru.

Astăzi Dumnezeu a venit în mijlocul nostru, întrupându-se, făcându-se om întru toate asemenea nouă, afară de păcat. S-a înjosit pentru a ne înălța. S-a făcut părtaș de firea noastră omenească, pentru ca sa ne facă părtași de firea Sa dumnezeiască. În această zi celebrăm un mare mister al credinței noastre. Mister al umilinței lui Dumnezeu, care parcă nu se mulțumește numai cu faptul de a se face om, dar dorește să vină pe lume născându-se în cruntă sărăcie, cu toate că este Creatorul lumii.

Dumnezeu prevestește prin profetul Său Isaia nașterea lui Mesia; și iată că, la împlinirea timpurilor, El trimite în lume pe însuși Fiul Său, pentru ca prin El să împace lumea cu Sine. Dumnezeu a avut grijă și până atunci de poporul Său, ridicând din mijlocul lui profeți, înțelepți, judecători și regi care au condus poporul. Acum însă nu este vorba de venirea în lume a unui conducător oarecare, deoarece Isus este Mesia cel promis și așteptat, este Cristos, este însuși Fiul lui Dumnezeu.

„Căci Prunc s-a născut nouă, un Fiu s-a dat nouă” (Is. 9, 5). Acest prunc a sfărâmat jugul care ne apăsa și toiagul care ne lovea spinarea. El este cel care ne-a împăcat cu Tatăl Ceresc și cu prețul sângelui Său ne-a dobândit mântuirea luând asupra Sa păcatele noastre, drept pentru care este numit: „Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului ce va să fie” (Is. 9, 5).

Sfântul Luca, în Evanghelia sa, ne relatează până în cele mai mici amănunte evenimentul nașterii lui Isus. Faptul că evanghelistul precizează atât de exact timpul și locul în care s-a născut Isus nu este o pură întâmplare. El vrea să ne arate că este vorba despre un eveniment real care s-a petrecut cu adevărat într-un timp și loc anume, și că este vorba despre o persoană istorică și nu de una imaginară sau legendară.

Domnul a venit în lumea aceasta născându-Se nu în vreun palat al celor bogați ci într-un grajd sărăcăcios. Cu toate acestea Sfânta Fecioară și Sfântul Iosif își pleacă genunchii în fața Lui recunoscând în El pe Cristos, pe Mesia, pe Dumnezeu. Și iată că peste puțin timp vin și-L caută pe Isus câțiva păstori cărora Îngerul Domnului le adusese vestea cea bună, așteptată de mii de ani, spunându-le: „Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi la tot poporul; că vi s-a născut astăzi Mântuitor, Care este Cristos Domnul” (Lc. 2, 10-11).

Este important să vedem cui proclamă îngerul vestea nașterii Mântuitorului ? Oare preoților de la templu ? Oare oamenilor legii sau lui Israel ? Trebuie să spunem că nu. Îngerul le vestește unor păstori izolați care nu cunosc legea, oameni care erau marginalizați de societate și necunoscuți. Ei au avut darul să audă pentru prima dată vestea cea mare care era așteptată de întreaga lume.

„Poporul care locuia întru întuneric va vedea lumină mare și voi cei ce locuiați în latura umbrei morții lumină va străluci peste voi” (Is. 9, 1). Poporul nu trece de la întuneric la lumină prin forțe proprii, ci are loc intervenția liberă a lui Dumnezeu în favoarea poporului Său. Intervenția lui Dumnezeu se realizează în Isus Cristos. El este lumina călăuzitoare care coboară la noi pentru a restabili legătura noastră cu Dumnezeu. Prin opera Lui se realizează în mod perfect eliberarea poporului. Dar nu este vorba de o eliberare politică ci de o eliberare totală de sub jugul păcatului.

*
* *

Iubiți credincioși,

În această zi să ne bucurăm cu toții în Domnul pentru că s-a născut Mântuitorul în lume. Astăzi a coborât din cer pacea adevărată: „După ce Dumnezeu odinioară în multe rânduri și în multe chipuri, a vorbit părinților noștri prin prooroci, în zilele acestea mai de pe urmă ne-a grăit nouă prin Fiul, pe Care L-a pus moștenitor a toate” (Evr. 1, 1-2).

Avem și noi misiunea de a mărturisi acest eveniment tuturor oamenilor. Să nu ne rușinăm de misiunea noastră de creștini. Lumea din zilele noastre este mai secularizată ca niciodată, însă acest lucru să nu fie o piedică pentru noi. Să mărturisim lumii că astăzi a coborât la noi Fiul lui Dumnezeu, care vrea să ne ducă pe toți la Tatăl. Toate popoarele doresc pacea. Adevărata pace nu poate fi instaurată în lume excluzându-L pe Dumnezeu. Dumnezeu este pacea și fericirea noastră.

Papa Leon cel Mare, în fața unei iesle cu Nașterea Domnului, exclamă: „Cunoaște, creștinule, demnitatea ta și devenind participant al firii dumnezeiești, nu te întoarce la mizeria de altădată printr-o purtare nedemnă”.

Să medităm la faptul că prin Întruparea Fiului lui Dumnezeu am redobândit demnitatea pierdută. Totuși mulți oameni își pierd demnitatea, se degradează atunci când cu bună știință se droghează, se prostituează, fură, ucid și atâtea altele, când preferă răul sub orice formă, în locul binelui, corectitudinii, onoarei, dreptății, etc.

Fiecărui creștin îi revine datoria de a respecta pe plan social această valoare a demnității, împlinind dreptatea zi cu zi prin caritate și jertfă, prin îndepărtarea oricărui egoism.

Astăzi Biserica noastră saltă de frumusețea cântărilor de Crăciun: „Cristos se naște, slăviți-L; Cristos din cer, întâmpinați-L; Cristos pe pământ, înălțați-vă. Cântați Domnului tot pământul !” (Catavasiile Nașterii Domnului).

Astăzi copiii, prin serbările de Crăciun, vestesc bucuria Nașterii Domnului, iar creștinii cântă pe întreg pământul colinde sfinte care veselesc inimile credincioșilor și preamăresc pe Isus Cristos, care a venit la noi să ne împace și să ne mântuiască.

Astăzi clopotele vestesc Nașterea Domnului pe pământ, iar Sfintele Biserici saltă de bucurie și de frumusețea slujbelor, căci astăzi a venit la noi Isus Cristos, Mântuitorul lumii. Astăzi toți creștinii vin la biserică să cânte, să se roage, să-L întâmpine pe Împăratul Cristos și să se împărtășească cu Trupul și Sângele Domnului.

Cristos s-a născut cu trupul numai odată la Betleem, dar spiritual se naște permanent în inimile și sufletele noastre prin rugăciune, prin Sfânta Liturghie și prin Sfintele Taine.

Peștera din Betleem s-a transformat astăzi în nenumărate biserici creștine răspândite în toată lumea. Ieslea în care s-a culcat Cristos este înlocuită astăzi cu sfintele altare pe care se săvârșește Sfânta Liturghie.

Iubiți credincioși,

În acest prim an al secolului XXI și primul din mileniul III, aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru toate harurile primite.

În Dieceza noastră doresc să consemnez două evenimente mai importante ale acestui an 2001:

– vizita Nunțiului Apostolic, Excelența Sa Arhiepiscopul Jean-Claude Périsset, ocazie cu care, la 29 aprilie 2001, a avut loc sfințirea Catedralei în urma lucrărilor de restaurare;

– al doilea eveniment mai important a fost cea de-a VI-a întâlnire a Comisiei Mixte de Dialog dintre Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică și Biserica Ortodoxă Română, ce a avut loc la reședința Episcopiei noastre din Lugoj la 27 septembrie 2001.

Iubiți frați întru Cristos,

Trebuie să trăim în dragoste unii cu alții, căci prin Cristos toți suntem frați, toți suntem fii ai lui Dumnezeu. Să cântăm astăzi cântări de laudă pruncului Isus care s-a născut pe pământ pentru mântuirea noastră, și să ne rugăm împreună ca Domnul păcii să facă pace în sufletele noastre, să facă pace între toate popoarele pământului, ca să ne izbăvim de războaie și de moarte și să putem cânta cu toții cântarea pe care o cântau îngerii la Betleem: „Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace și între oameni bunăvoire. Amin”.

*
* *

Cu aceste gânduri și cu părintească dragoste, Vă dorim să petreceți Sfintele Sărbători ale Nașterii Domnului și ale Anului Nou 2002 cu sănătate și belșug de haruri cerești.

Harul Domnului Nostru Isus Cristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Spirit să fie cu voi, cu toți. Amin.

Cu arhierești binecuvântări,

+ ALEXANDRU,
Episcop de Lugoj

Dată la Reședința Noastră Episcopală din Lugoj, la praznicul Nașterii Domnului, Anul Domnului 2001.

Autor: PS Alexandru Mesian
Copyright: BRU.ro
Publicarea în original: 15.12.2001
Publicarea pe acest sit: 18.12.2001
Etichete: ,

Lasă un răspuns