Discursul Papei la plecarea din România

Dis­curs Papei Ioan Paul al II-lea la cere­monia de rămas bun Aero­portul Băne­asa, 9 mai 1999 „Aş vrea să încre­dinţez acest vis vouă, tine­rilor” 1. În momentul pără­sirii acestui pământ iubit al Româ­niei vă adresez înainte de toate, dum­nea­voastră, dom­nule pre­şe­dinte, salutul şi mul­ţu­mirea mea pentru pri­mirea ce mi-aţi rezervat-o.…

Citiţi

Discursul Papei după Liturghia ortodoxă din Piaţa Unirii

Discursul Papei Ioan Paul al II-lea după Liturghia ortodoxă din Piaţa Unirii (Bucur­eşti, Piaţa Unirii, dumi­nică, 9 mai 1999) Cristos a înviat! „Fie numele Dom­nului bine­cu­vântat. De acum şi până-n veac”. 1. Cu cuvin­tele imnului de înche­iere al divinei Litur­ghii, doresc să înalţ Dom­nului vii mul­ţu­miri pentru momentul de fra­ter­ni­tate…

Citiţi

Discursul Papei la vizita la Palatul Patriarhiei

Dis­cursul Papei Ioan Paul al II-lea la întâl­nirea cu patri­a­rhul Teoc­tist şi cu mem­brii Sfân­tului Sinod (Bucur­eşti, Rotonda Sfân­tului Sinod, sâm­bătă, 8 mai 1999) „Să părăsim mre­jele orgo­liului nostru şi ale teme­rilor noastre” Pre­a­fe­ri­cite, Înaltpre­as­fin­ţi­ile voastre mitro­po­liţi, bene­raţi epis­copi ai Sfân­tului Sinod al Bise­ricii Orto­doxe din România! 1. În timp…

Citiţi

Discursul Papei la Palatul Cotroceni

Dis­cursul Papei Ioan Paul al II-lea de la întâl­nirea cu auto­ri­tă­ţile civile şi poli­tice, cu repre­zen­tanţi ai comu­ni­tă­ţilor reli­gio­ase şi cu corpul diplo­matic (Bucur­eşti, Palatul Cotro­ceni, vineri, 7 mai 1999) „Fie­care este res­pon­sabil de fraţii săi şi de vii­torul ţării” Dom­nule pre­şe­dinte, dom­nilor pre­şe­dinţi ai Sena­tului şi Camerei Depu­­ta­ţilor, dom­nilor…

Citiţi

Discursul Papei către CER la Nunţiatura Apostolică

Dis­cursul Papei Ioan Paul al II-lea din timpul întâl­nirii cu mem­brii Con­fer­inţei Epis­co­pilor din România (Bucur­eşti, Nun­ţia­tura Apos­to­lică, vineri, 7 mai 1999) „Fiţi ima­ginea lui Cristos pentru cre­din­cioşii voştri” Mult iubiţi fraţi întru epis­copat din România! Te Deum lau­damus, te Dominum con­fi­temur, te aeternum Patrem omnis terra vene­ratur! 1. Cu…

Citiţi

Salutul Papei în faţa Catedralei patriarhale

Salut Papei Ioan Paul al II-lea adresat româ­nilor în faţa cate­dralei patri­a­rhale (Bucur­eşti, vineri, 7 mai 1999) „O cres­cândă înţe­le­gere între orto­docşi, cato­lici şi pro­tes­tanţi să fie fer­ment de uni­tate şi de con­cordie în inte­riorul patriei voastre” 1. „Iar Dum­ne­zeul păcii să fie cu voi cu toţi!” (Rom 15,33). Mult…

Citiţi

Discursul Papei la sosirea în România

Dis­cursul din timpul cere­mo­niei de bun venit (Aero­portul Băne­asa, vineri, 7 mai 1999) „Românie, ţară-punte între Orient şi Occi­dent, în pragul unui nou mileniu, înte­me­iază-ţi vii­torul mai departe pe stânca tare a evan­ghe­liei” Dom­nule pre­şe­dinte, dis­tinşi repre­zen­tanţi ai Gu­­ver­nului, Pre­a­fe­ri­cite Păr­inte Patriarh Teoc­tist, ve­ne­­raţi fraţi întru epis­copat, pre­a­iu­biţi fraţi şi…

Citiţi